Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmits per temes

Catàleg de tràmits organitzats per temes. Per cada tràmit es poden consultar els seus requisits, terminis i documentació. A més a més alguns tràmits poden realitzar-se directament per Internet.
Acceptació de l'adjudicació d'un hort de Gallecs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Accés a la visualització de fotografia de multa de trànsit Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Accés a les proves selectives de personal Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Accés a les proves selectives de personal de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Accés a les proves selectives de personal de l'Institut Municipal d'Educació Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajut econòmic adreçat a persones i famílies amb escassa capacitat econòmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajut econòmic per a llogaters amb títol de família nombrosa Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajuts escolars (menjador, llibres, material escolar, activitats reglades i activitats extraescolars) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ajuts per a activitats d'estiu Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Al·legacions o recursos a multes de trànsit Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Alertes sobre pagament de rebuts domiciliats Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Alta a la bústia de notificació electrònica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Alta en el cens d'animals de companyia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Alta o canvi de domicili en el padró municipal d'habitants Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Assessorament lingüístic per a la retolació d'establiments Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Atenció ciutadana - Llicències urbanístiques Tràmit informatiu
Informació
Autoliquidació de l'impost sobre vehicles Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autorització ambiental Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Autorització sanitària d'establiments de tatuatge i/o pírcing Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Baixa/modificació en el cens d'animals de companyia Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Bonificació taxes d'aigua i recollida de residus Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Canvi de titularitat de nínxol del Cementiri Municipal Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Canvi de vehicle d'una llicència de taxi Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Carnet de biblioteques municipals Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Carnet de jubilat o pensionista Tràmit informatiu
Informació
Carnet d'entitat usuària de biblioteques municipals Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Certificat d'antiguitat i legalitat INAL Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Certificat de pagament de multes de transit Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Certificat de viabilitat del projecte de pla d'empresa Tràmit informatiu
Informació
Cessió d'un vehicle Tràmit informatiu
Informació
Comunicació d’inici d’activitat comercial amb una superfície de venda entre 400 i 2.499 m² i obertura del centre de treball Tràmit sense certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de baixa d'una activitat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats CN Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació de dades bancàries per a rebre pagaments de l'Ajuntament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació d'obres a la via pública per a companyies de serveis Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia ambiental CPA Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i instal·lacions CUO Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries CEAR Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'instal·lació de grua o altres aparells elevadors CIG Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obertura de centres de culte Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres i instal·lacions COP Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'obres simplificada COS Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia d'usos de parcs i jardins Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Concessió de parada al mercat municipal o setmanal Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Consulta de documents de l'Arxiu Municipal Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Consulta de multes de trànsit Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Consulta de préstecs de biblioteques municipals Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Consulta de tributs pagats / pendents de pagament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Consulta prèvia de classificació d'activitat COAC Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Correcció de dades personals en padrons tributaris Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Declaració responsable en matèria de salut alimentària DRSA Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Desistiment de l'adjudicació d'un hort de Gallecs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Devolució de pagament de tributs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Domiciliació bancària de tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Domiciliació bancària de tributs no delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Dret d'accés a la informació pública Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Duplicat de multes pendents de pagament Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Duplicat de tributs pendents de pagament Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Escriviu a l'alcaldessa Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Exercici del dret d'accés (LOPD) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Exercici del dret de limitació (LOPD) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Exercici del dret de portabilitat (LOPD) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Exercici del dret de rectificació (LOPD) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Exercici del dret de supressió (LOPD) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Exercici del dret d'oposició (LOPD) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Fraccionament o ajornament d'un deute de tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Fraccionament o ajornament d'un deute de tributs no delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Identificació de conductor responsable d'una multa Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Informació ciutadana i empresarial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Informació general de la tramitació per a l'execució d'obres i altres tràmits urbanístics Tràmit informatiu
Informació
Informació general de tramitació a realitzar per a l'obertura d'establiments comercials o industrials Tràmit informatiu
Informació
Informe sobre exclusió residencial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats INUA Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Informes o certificats urbanístics INUR Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Inscripció a la convocatòria de presentació de projectes per sol·licitar la gestió del servei de bar i servei de gots de la Festa Major Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Inscripció a la Fira d'Artesans Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Inscripció en la rua i en el concurs de comparses i carrosses del carnaval Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Justificació econòmica de subvencions, per part d'entitats i persones jurídiques Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Justificant de béns Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Justificant o certificat de pagament de tributs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència ambiental LIAM Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal LDH Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de gual (alta) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de gual (baixa) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de gual (canvi de titularitat) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de gual (modificació) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència de parcel·lació o declaració de la seva innecessarietat LPA Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres a la via pública per a companyies de serveis Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres que requereixen de projecte LOP Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'obres simplificada LOS Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'ús i ocupació parcial dels edificis i instal·lacions LUO Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència d'usos i obres de caràcter provisional LUP Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries LEAR Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Lots escolars a les biblioteques Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Matriculació escolar Tràmit sense certificat
Informació TRAMITAR
Matrimonis civils Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Modificació de titularitat de bens immobles i plusvàlua Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Obtenció de certificat digital idCat Tràmit sense certificat
Informació TRAMITAR
Ocupació de la via pública amb parades o instal·lacions de firaires fora de les festes majors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ocupació de la via pública amb parades per a festes populars Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ocupació de la via pública amb un contenidor o sac de runa Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Ocupació de la via pública per a terrasses de bar Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Pagament de tributs i multes Tràmit informatiu
Informació
Participació en mercats i fires Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Permís d'obres i instal·lacions al Cementiri Municipal Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Permuta de l'autorització d'un hort de Gallecs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Petició d'entrevista amb el Síndic Personer Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Petició d'entrevista amb la Regidoria de barri Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Petició d'entrevista amb l'Alcaldessa Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Presentació d'ofertes en cas de contractes menors Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Presentació i seguiment de l'estat de factures electròniques a l'Ajuntament de Mollet del Vallès i als seus organismes municipals Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Proposta d'informe d'habitatge per a reagrupament familiar Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Proposta d'informe municipal per documentar informes d'estrangeria Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Queixes i suggeriments Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Reclamació de consum Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Recuperació d'un animal de companyia perdut Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Renovació de l'autorització d'un hort de Gallecs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Renovació de préstecs de les biblioteques municipals Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Renovació del Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Renovació d'empadronament per a estrangers no comunitaris Tràmit sense certificat Tràmit informatiu
Informació Tramitar
Renúncia a l'autorització d'un hort de Gallecs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reserva de documents de les biblioteques municipals Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Reserva d'estacionament de llarga durada per obres i similars Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reserva d'estacionament per a persona discapacitada amb mobilitat reduïda Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reserva d'estacionament puntual Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Reserva d'ordinadors de la biblioteca de Can Mulà Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Retorn de fiança o dipòsit d'obres Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Salubritat en habitatges i establiments Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Serveis d'ajuda domiciliària Tràmit informatiu
Informació
Sol·licitud d'adjudicació d'un hort a Gallecs Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de certificat d'empadronament individual o històric Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de subvencions a entitats Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud de volant col·lectiu o de convivència Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'espais i/o material per a les entitats Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud d'hora per demanar el DNI Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud general - Instància genèrica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud general a l'Institut Municipal d'Educació Tràmit sense certificat
Informació Tramitar amb certificat
Sol·licitud per al Casal obert Tràmit informatiu
Informació
Subvenció per a l’emancipació dels joves titulars de contracte de lloguer d'habitatge Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvenció per al foment de la rehabilitació i de l'adopció de mesures d'eficiència energètica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvenció per foment de l'activitat econòmica Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvencions a la transformació digital de PIMES i autònoms de Mollet del Vallès Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Subvencions adreçades al foment del lloguer i l'habitatge assequible Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Suggeriment de compra a la biblioteca de Can Mulà Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Tall de carrer (ocupació de la calçada) Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Targeta d'aparcament per a persones discapacitades Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Targeta d'armes esportives Tràmit informatiu
Informació
Targetes d'accés a zones de vianants Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Teleassistència Tràmit informatiu
Informació
Teleassistència mòbil per a víctimes de la violència de gènere Tràmit informatiu
Informació
Transmissió d'una llicència de taxi Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Visita concertada a la biblioteca de Can Mulà Tràmit sense certificat
Informació Tramitar
Visites a la institució per a grups escolars Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat
Volants del padró d'habitants. Obtenció immediata Tràmit amb certificat
Informació Tramitar amb certificat