Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Ajut econòmic adreçat a persones i famílies titulars de béns immobles

Sol·licitar un ajut econòmic adreçat a persones i famílies que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles i que es trobin en alguna d'aquestes quatre situacions:

 • Persones vídues majors de 65 anys, amb pocs recursos econòmics.
 • Persones i/o famílies amb escassa capacitat econòmica.
 • Titulars de famílies monoparentals.
 • Famílies que tinguin al seu càrrec familiars amb una discapacitat igual o superior al 75%.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Mollet del Vallès subjectes passius de l'impost sobre béns immobles.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Antelació amb què cal demanar

Cal consultar la convocatòria a l'apartat de convocatòries d'ajuts i subvencions de la seu electrònica.

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases específiques de la convocatòria. d'aquests ajuts econòmics.