Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Bonificació taxes d'aigua i recollida de residus

Sol·licitar la bonificacions del 95% de les taxes de subministrament d'aigua i de recollida de residus per a persones que no superin els barems fixats a les ordenances fiscals.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona titular del contracte de subministrament d'aigua que reuneixi les condicions econòmiques establertes a les ordenances fiscals:

 • La unitat familiar no pot superar uns ingressos d'1,5 vegades l'IPREM (Indicador públic de renda d'efectes múltiples). Si la unitat familiar és de més de quatre membres, cal aplicar un coeficient a la xifra dels ingressos.
 • No tenir més d'una finca i d'un vehicle, ni altres mitjans de fortuna.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud específica i adjuntar la següent documentació:

 • En cas de separació o divorci, acreditació dels ingressos fixats en el conveni regulador en la sentència amb els valors actualitzats.
 • En cas de pensionistes en actiu i/o estrangers, les tres últimes nòmines o acreditació de tots els ingressos anuals. 
 • En cas de treballadors per compte aliè, les tres últimes nòmines.
 • En cas de treballadors contractats per una empresa de treball temporal (ETT), acreditació dels ingressos d'almenys els darrers 6 mesos.
 • En cas de treballadors autònoms, les tres últimes nòmines o declaració d'ingressos dels tres últims mesos.