Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Informe sobre exclusió residencial

Sol·licitar informe de valoració de la situació de risc d'exclusió residencial, tal i com contempla la Llei 24/2015 per impedir la interrupció dels subministraments (llum, aigua o gas) i/o evitar l'exclusió residencial a persones en situació de vulnerabilitat econòmica.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La sol·licitud la poden realitzar les persones empadronades al municipi de Mollet del Vallès i que es trobin en alguns dels supòsits descrits a la llei 24/2015. S'entén que estan en situació risc d'exclusió residencial les persones o unitats familiars que tinguin uns ingressos inferiors a:

 • 2 vegades l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), si es tracta de persones que viuen soles.
 • 2,5 vegades l'IRSC, si es tracta d'unitats de convivència (més d'una persona).
 • 3 vegades l'IRSC, en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència.

Les mesures per garantir el dret d'accés al subministraments d'aigua, llum i gas seran aplicables també a les llars en que la unitat familiar no compleix aquest requisits però hi visqui alguna persona afectada per dependència energètica com el cas de persones que necessiten per sobreviure màquines assistides (en aquet cas s'han d'adreçar a la companyia subministradora amb el corresponent certificat mèdic).

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Caldrà adjuntar la documentació segons el cas:

 • tall de subministraments,
 • risc d'exlusió residencial en relació amb l'habitatge
 • acreditació de circumstàncies especials.

IMPORTANT: no es pot iniciar la valoració de risc d'exclusió si no s'adjunta tota la documentació obligatòria a la instància


1. Per a l'informe de risc d'exclusió residencial per a subministraments

Documentació obligatòria:

- Última factura del subministrament.

- Documentació per acreditar ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

- En cas de treballadors fixos o temporals: nòmines dels últims tres mesos.

- En cas de membres que no treballin: pensions no contributives, ingressos de la Llei de Dependència, o qualsevol altre ingrés no tributable de cada un dels membres de la unitat familiar de convivència de més de 16 anys .

- En cas que la companyia subministradora sigui ENDESA, cal emplenar i signar el document Annex de compromís de sol·licitud del Bo Social.


Documentació complementària:

- En cas de separació o divorci: conveni regulador de la custòdia dels fills o, si s'escau, document acreditatiu de la reclamació de la pensió d'aliments.

- En cas de reconeixement de situació de dependència, o de discapacitat, la resolució corresponent*.

- En cas de procediment d'execució hipotecària o procés de desnonament, per tal de valorar la situació, document acreditatiu d'aquest.

2. Per a l'informe de risc d'exclusió residencial per a l'àmbit d'habitatge

Documentació obligatòria:

- Documentació per acreditar ingressos de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys:

- En cas de treballadors fixos o temporals: nòmines dels últims tres mesos.

- En cas de membres que no treballin: pensions no contributives, ingressos de la Llei de Dependència, o qualsevol altre ingrés no tributable de cada un dels membres de la unitat familiar de convivència de més de 16 anys .

Documentació complementària:

- En cas de separació o divorci: conveni regulador de la custòdia dels fills o, si s'escau, document acreditatiu de la reclamació de la pensió d'aliments.

- En cas de reconeixement de situació de dependència, o de discapacitat, la resolució corresponent*.

- En cas de procediment d'execució hipotecària o procés de desnonament, per tal de valorar la situació, document acreditatiu d'aquest.

3. Per a l'informe de "circumstàncies especials" en relació amb la tramitació del bo elèctric:

Documentació obligatòria:

- Última factura d'electricitat

- Document justificatiu corresponent a la circumstància especial:

- Reconeixement de situació de discapacitat igual o superior al 33%*

- Reconeixement de la dependència en Grau II o Grau III*

- Títol de família monoparental*

- Justificant oficial acreditatiu de ser víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme