Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Llicència de gual (modificació)

Sol·licitar la modificació horària o física d'una llicència de gual. La modificació física pot consistir en ampliar o reduir l'amplada de l'espai de vorera autoritzat, o en adaptar la rampa d'accés a la normativa vigent. La modificació horària consisteix en canviar l'horari autoritzat, que pot ser permanent o de 8h del matí a 20h del vespre.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de la llicència de gual o una persona representant autoritzada. En cas de no tenir la propietat de la finca o local, cal adjuntar l'autorització de qui la tingui.

Cost

Es revisa la taxa segons el que estableix l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic i, en cas d'adaptació de la rampa d'accés, cal efectuar un dipòsit en concepte de reposició de vorera.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

El termini de resolució és de dos mesos.