Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Llicència d'obres a la via pública per a companyies de serveis

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de les actuacions, obres i instal·lacions corresponent a les obres en la via pública en referència als següents serveis: subministrament d'energia, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum

Per a més informació també podeu adreçar-vos a llicenciesobres@molletvalles.cat. En el cas que faciliteu dades personals a través d'aquest correu electrònic, us informem que d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l'Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de facilitar la informació requerida. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d'obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/ca/politica-de-privacitat/.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Aquest tràmit va adreçat a companyies distribuïdores dels serveis d'electricitat, gas i telecomunicacions i a empreses promotores, empreses constructores.

El tràmit el pot efectuar qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Cost

Taxes:

 • Per la tramitació d'expedients de serveis urbanístics i d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6 caldrà abonar una taxa corresponent a l'1,50% del pressupost d'execució material de l'obra o instal·lació.
 • Per l'ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic, en els casos en que es produeixi, i d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.10 per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, caldrà abonar el que correspongui.

Impost:

 • Sobre construccions, instal·lacions i obres: d'acord amb l'ordenança fiscal 1.2.1, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i obra declarat, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com s'estableix en l'esmentada ordenança, el 4,00%.

Dipòsit:

Formes de tramitació

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà de forma telemàtica (en format pdf).

En tot cas caldrà aportar:

Documentació administrativa:

 

Documentació tècnica (contingut d'acord amb l'art. 34 del Decret 64/2014):

El projecte ha de fer constar de la següent documentació:.

 • Memòria: amb identificació del lloc on es faran les obres (UTM, adreça i referència cadastral) i que ha de contenir, com a mínim, la documentació escrita necessària per definir i establir les característiques tècniques de les obres i instal·lacions, amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva adequació a les determinacions del planejament urbanístic i les ordenances i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que aquesta legislació estableixi.
 • Plànols: La documentació gràfica necessària per descriure i justificar les obres i instal·lacions que es pretén executar, amb el grau de detall suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres i instal·lacions, amb la finalitat de comprovar la seva adequació a les determinacions del planejament urbanístic i les ordenances municipals i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que s'hi estableixen.
 • Pressupost de les actuacions (coincident amb el que reculli la instància normalitzada)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut (contingut d'acord amb el Reial Decret 1627/1997).
 • Elements auxiliars d'obres i instal·lacions: quan l'actuació contempli la instal·lació de tanques provisionals d'obres i instal·lacions o elements similars, ocupant l'espai públic, la documentació tècnica haurà d'incorporar documentació gràfica d'aquests elements, la superfície ocupada i el termini d'ocupació, i la justificació de l'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions. Prèviament a la implantació, caldrà formular una sol·licitud d'ocupació de la via pública.
 • Estudi de gestió de residus (contingut d'acord amb el Reial Decret 105/2008 i el Decret 89/2010).
 • Detalls tipus de la xarxa (per instal·lacions de xarxes de serveis: electricitat, gas, comunicacions,...)

Altra documentació tècnica a aportar

 • Elements auxiliars d'obres i instal·lacions: quan l'actuació contempli la instal·lació de bastides, tanques provisionals d'obres i instal·lacions o elements similars, ocupant l'espai públic, la documentació tècnica haurà d'incorporar documentació gràfica d'aquests elements, la superfície ocupada i el termini d'ocupació, i la justificació de l'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions. Prèviament a la implantació, caldrà formular una sol·licitud d'ocupació de la via pública.
 • Estudi de gestió de residus (contingut d'acord amb el Reial Decret 105/2008 i el Decret 89/2010).
 • Detalls tipus de la xarxa (per instal·lacions de xarxes de serveis: clavegueram, elèctrica, gas, comunicacions, aigua,...). Detalls tipus per clavegueram: model format pdf / model format CAD.

Més informació

Terminis

Termini legal de resolució i notificació:

El termini per resoldre i notificar la persona interessada sobre l'atorgament o denegació de manera motivada de la llicència urbanística és de dos mesos.

Aquest termini es comença a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, quan prèviament a la concessió de la llicència sigui necessari l'informe preceptiu d'una altra administració pública, el còmput s'interromp durant el termini establert a la normativa sectorial d'aplicació, per a l'emissió de l'informe.

Si abans d'expirar el termini esmentat s'aprecia l'existència de deficiències esmenables que afectin la sol·licitud o la documentació presentades, s'ha de requerir la persona interessada perquè les esmeni en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent al de la notificació del requeriment.

El còmput dels terminis anteriors resta suspès durant el temps que es concedeixi a la persona sol·licitant per a l'esmena d'aquestes deficiències.

 

Termini d'execució: 

Les sol·licituds inclouran el termini d'execució de les obres, que serà el que recollirà la llicència si l'Ajuntament el considera adequat a les obres previstes. Aquest termini es computarà des de l'inici efectiu de les obres, que caldrà comunicar a l'Ajuntament, i com a màxim, serà d'un any a partir de l'endemà de la notificació de la llicència atorgada.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, si les obres no s'inicien en el dit termini màxim d'un any, o no s'acaben en el termini atorgat. Aquesta caducitat es produirà sense necessitat de declaració expressa municipal.

Aquests terminis es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si el titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

 

Sentit del silenci

En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu positiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari. 

Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.

En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin la Llei o el planejament urbanístic.

Recursos

Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquest acte administratiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es produeix si en el transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició no s'ha notificat la seva resolució o acord- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició esmentat s'entengui desestimat.