Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'obertura de centres de culte

És el tràmit per mitjà del qual es realitza la comunicació prèvia que posa en coneixement de l'administració l'inici d'una activitat de centre de culte d'acord amb normativa vigent que ho regula.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica o els seus representants.

Cost

La taxa que estableix l'Ordenança fiscal 2.5.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

- Projecte i/o memòria ambiental (suport electrònic)

- Certificat tècnic conforme s'ajusta al projecte

- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic (si escau)

- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis (si escau)

Normativa

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
- Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte

Més informació

Requisits previs

- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

- L'activitat de desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.

- Disposar del projecte tècnic de l'activitat, redactat i signat per un/a tècnic/a competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un/a tècnic/a competent.

- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc).

- En cas que l'activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010, consulteu quadre d'activitats, columna "informe previ en matèria d'incendis, a l'apartat: "més informació", de forma prèvia a fer la comunicació cal:

a) Obtenir l'informe previ en matèria d'incendis

b) Un cop es rebi l'informe previ en matèria d'incendis, s'haurà de contactar amb una entitat col·laboradora de l'Administració per tal d'obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d'incendis.

- Acreditació que l'església, la confessió o la comunitat religiosa està inscrita en el registre competent d'entitats religioses o certificació de l'autoritat eclesiàstica o religiosa competent.

- Declaració responsable de subscriure una assegurança de responsabilitat civil abans de l'inici de les activitats.

Termini de resolució

No hi ha resolució. Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exigir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi conten.

Observacions

La comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen.