Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Llicència d'ús i ocupació parcial dels edificis i instal·lacions LUO

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per l'ús i primera ocupació parcial d'edificacions o instal·lacions de nova planta, la de les ampliacions dels existents i dels sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació, sempre que la part de la qual es tracti compleixi els requisits següents:

 • Que hagi estat executada íntegrament de conformitat amb el projecte autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
 • Que l'estat d'execució de les obres autoritzades permeti la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
 • Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixin mútuament de manera greu.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Cost

Taxa:

 • Per la tramitació d'expedients d'intervenció en l'edificació, l'ús del sòl i del subsòl, i els plans i projectes en matèria d'urbanisme i d'acord amb l'ordenança fiscal 2.6 caldrà abonar una taxa corresponent al 0,15% del sobre el cost real i efectiu declarat de la construcció, instal·lació i obra que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com s'estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Dipòsit:

Un cop finalitzades les actuacions es pot sol·licitar la devolució dels dipòsits efectuats mitjançant una sol·licitud de devolució de dipòsits.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf)
 
Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf).
 
Documentació administrativa:
 
Instància normalitzada model LUO
 
Documentació tècnica: 
 
Certificat final d'obra parcial: Expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets següents:
 • La part de les obres i del pressupost executada, expressada en tant per cent.
 • Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
 • Que l'estat d'execució de les obres autoritzades permet la seva utilització i ocupació amb independència de la part de l'edifici o la construcció no acabada.
 • Que la seva utilització i ocupació i l'acabament de les obres no s'interfereixin mútuament de manera greu.
 • Les condicions en que l'edificació pot ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat, i la compatibilitat de l'ús amb les obres pendents d'execució.
Declaració responsable signada per la direcció facultativa i el promotor de les obres, manifestant que les obres s’han executat segons el projecte autoritzat amb la llicència d’obres i segons les modificacions de detall introduïdes i comunicades (en cas que s'hagin produït modificacions envers la llicència atorgada), indicant el PEM del projecte aprovat i el PEM final de les obres executades. Aquesta declaració haurà d'annexar el resum per capítols de les certificacions de l'obra executada en base a l'article 10.4 de l'ordenança fiscal 1.2.1 (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) i en base a l'article 11 de l'ordenança fiscal 2.6 (taxa per la prestació de serveis urbanístics).
 
Altra documentació tècnica a aportar:
 
Certificat de les mesures d'aïllament acústic in situ: Emès per tècnic competent, sobre una mostra representativa dels elements principals, com a mínim en façana i en separacions horitzontals i també en separacions verticals entre diferents veïns, d´acord a l´article 11 de l´Ordenança sobre el soroll i les vibracions.

 

Certificat ICT, si el projecte executiu incorporava un projecte d'infraestructura comuna de telecomunicacions. Emès per la Direcció Provincial d'Inspecció i Telecomunicacions que acrediti la presentació del Projecte Tècnic d'ICT i el Butlletí d'Instal·lació.
 
Certificat de recepció de residus emès per un gestor autoritzat. 
 

Normativa

Normativa aplicable en relació amb el silenci administratiu en matèria urbanística

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Article 5.2. En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o al planejament urbanístic

Article 188.2 (nova redacció de l'apartat 2 per la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic)

La competència i el procediment per a atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajusten al que estableix la legislació de règim local. Un cop transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat l'atorgament de la llicència sol·licitada, les persones interessades estan legitimades per a entendre-la atorgada per silenci administratiu, llevat que es tracti dels actes següents:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys en sòl no urbanitzable.

b) Les obres de construcció, d'edificació i d'instal·lació de nova planta en sòl no urbanitzable o, en qualsevol classe de sòl, si són obres d'edificació de nova planta que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

c) La instal·lació provisional o permanent de cases prefabricades o instal·lacions similars en sòl no urbanitzable.

d) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

e) Els que contravinguin a la legalitat urbanística.

Més informació

Terminis

Termini de resolució i notificació: 

El termini per resoldre i notificar la persona interessada sobre l'atorgament de la llicència urbanística per a la primera utilització i ocupació parcial dels edificis i les construccions és d'un mes, des de la presentació de la sol·licitud i dels documents requerits.