Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'obres i instal·lacions COP

Comunicació que es fa a l'Ajuntament amb anterioritat a l'execució de les actuacions, obres i instal·lacions següents (llevat que es duguin a terme en sòl no urbanitzable):

 • La construcció o enderroc d'edificacions i instal·lacions d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin caràcter residencial ni públic i es desenvolupin en una sola planta.
 • La construcció o enderroc de murs, tanques i similars
 • La construcció de piscines privades i similars
 • Les intervencions en edificacions i instal·lacions existents (reformes o rehabilitacions) que d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació (LOE) no requereixin de projecte tècnic, i afectin:
  • els fonaments o elements estructurals
  • el volum o les superfícies construïdes
  • el nombre d'habitatges o elements susceptibles d'ús independent
  • la distribució interior
 • El canvi d'ús parcial dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial
 • La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars amb murs perimetrals de menys d'un metre d'alçària.
 • La instal·lació de reclams i/o tanques publicitàries amb suports estructurals
 • Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d'avaries de les d'infraestructures de serveis tècnics (xarxes i instal·lacions connexes de subministrament d'aigua, d'energia elèctrica i de gas, de sanejament d'aigües residuals, d'enllumenat públic i de telecomunicacions; instal·lacions de producció d'energia elèctrica amb una potència superior a 100 kW connectades a les xarxes de transport o de distribució d'electricitat; i instal·lacions destinades a la gestió de residus) (COV per a connexió, substitució o reparació de l´escomesa d'energia elèctrica, gas i telecomunicacions / COP per a connexió, substitució o reparació de l´escomesa de clavegueram).

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum.

Informació sobre el canvi d'ús

 

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Cost

Taxes:

 • Per la prestació de serveis urbanístics i d'acord amb l'ordenança fiscal 2.6 caldrà abonar una taxa corresponent a l'1,6% del pressupost d'execució material de l'obra o instal·lació.
 • Per l'ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic, en els casos en que es produeixi, i d'acord amb l'ordenança fiscal 2.10 caldrà abonar el que correspongui.

Impost:

 • Sobre construccions, instal·lacions i obres: d'acord amb l'ordenança fiscal 1.2.1, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i obra declarat, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com s'estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el 4,00%.

Dipòsit:

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) 

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf).

En tot cas caldrà aportar:

Documentació administrativa:

 • Model de comunicació normalitzat COP
 • Certificat de recepció de residus. Des del 5 de maig de 2018 cal aportar un document d'acceptació signat pel gestor de residus, on consti la correcta separació per tipus de residu, el codi de gestor, el domicili de l'obra i l'import rebut en concepte de gestió; en base al Decret 89/2010, de 29 de juny (PROGROC), modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril (PRECAT20). Model de document d'acceptació de residus de la construcció i/o demolició

 

Documentació tècnica (Contingut d'acord amb l'article 34 del Decret 64/2014):

 • Memòria: amb identificació de la finca afectada (adreça i referència cadastral) i que ha de contenir, com a mínim, la documentació escrita necessària per definir i establir les característiques tècniques de les obres i instal·lacions, amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva adequació a les determinacions del planejament urbanístic i les ordenances municipals i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que aquesta legislació estableixi.   El projecte ha de fer constar el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent de l'edifici, cas d'afectar-los. Si no ho fa, s'entén que tot l'edifici constitueix un únic element susceptible d'aprofitament privatiu independent.
 • Plànols:La documentació gràfica necessària per descriure i justificar les obres i instal·lacions que es pretén executar, amb el grau de detall suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres i instal·lacions, amb la finalitat de comprovar la seva adequació a les determinacions del planejament urbanístic i les ordenances municipals i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que s'hi estableixen.
 • Pressupost de les actuacions (coincident amb el que reculli la instància normalitzada).
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut (contingut d'acord amb el Reial decret 1627/1997).

 

Altra documentació tècnica a aportar:

 • Elements auxiliars d'obres i instal·lacions: Quan l'actuació contempli la instal·lació de bastides, tanques provisionals d'obres i instal·lacions o elements similars, ocupant l'espai públic, la documentació tècnica haurà d'incorporar documentació gràfica d'aquests elements, la superfície ocupada i el termini d'ocupació, i la justificació de l'accessibilitat, d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions. Prèviament a la implantació, caldrà formular una sol·licitud d'ocupació de la via pública.
 • Estudi de gestió de residus (contingut d'acord amb el Reial Decret 105/2008 i el Decret 89/2010).
 • Full d'estadística d'edificació i habitatge: per obres i instal·lacions de nova planta, ampliacions, rehabilitacions, reformes i enderrocs totals o parcials, mitjançant qüestionari normalitzat
 • Certificat de solidesa o justificació de l'aptitud pel servei, de l'estructura (per canvis d'ús)
 • Detalls tipus de la xarxa (per instal·lacions de xarxes de serveis: clavegueram, elèctrica, gas, comunicacions, aigua,...). Detalls tipus per clavegueram: model format pdf / model format CAD.
 • Informe de prevenció d’incendis o altre informe preceptiu en base a la normativa sectorial aplicable. Quan l’actuació requereixi d’informe preceptiu de prevenció d’incendis o altre sectorial a emetre per l’òrgan competent, aquest s’haurà d’adjuntar amb la presentació del tràmit. La COP presentada no serà valida si no es presenta l’informe preceptiu que la normativa sectorial aplicable d’obligat compliment així ho requereixi.

 

Més informació

Terminis

Termini de tramitació: La persona interessada resta habilitada per executar les actuacions de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, un cop efectuat el pagament de les taxes i impostos aplicables, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de comprovar que les dades siguin correctes i que es compleixi la normativa aplicable mitjançant la corresponent inspecció.

Termini d'execució: El termini per a l'inici i l'execució de les obres i instal·lacions és l'indicat per la persona interessada a la instància normalitzada. Dins del termini pot sol·licitar-se pròrroga de les actuacions.