Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'instal·lació de grua o altres aparells elevadors CIG

Comunicació que es fa a l'Ajuntament amb anterioritat a la instal·lació de grues torre o altres aparells elevadors, associats a l'execució d'obres i instal·lacions ja autoritzades, o en tràmit.

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum.

Tramitació

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Cost

Taxes:

 • Per la tramitació d'expedients de serveis urbanístics, d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6.
 • Per l'ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic: D'acord amb l'Ordenança fiscal 2.10 per la superfície de terrenys d'ús públic ocupada per la instal·lació.

Impost: 

 • Sobre construccions, instal·lacions i obres: d'acord amb l'Ordenança fiscal 1.2.1, sobre el cost real i efectiu de la instal·lació declarat, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com s'estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el 4,00%.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) 

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf).

En tot cas caldrà aportar:

Documentació administrativa

 • Instància normalitzada model CIG
 • Assumeix de la direcció tècnica de la instal·lació (visat pel col·legi oficial corresponent), que inclogui el muntatge i desmuntatge, el control del bon funcionament i la seguretat de la grua mentre la mateixa romangui a l'obra.
 • Nomenament de l'empresa constructora (si no s'inclou a la instància normalitzada i es queda obligat a fer-ho abans de l'inici de les obres i instal·lacions).

Documentació tècnica

 • Projecte de la instal·lació Contingut d'acord amb l'annex II de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions (Reial Decret 836/2003, aplicable a totes les grues torre de més de 15 kNm de moment nominal, mogudes mecànicament, destinades a elevar i distribuir materials).
 • Certificat de preinstal·lació, expedit per l'empresa instal·ladora i subscrit per la persona tècnica competent, acreditatiu del perfecte estat dels elements de la grua a muntar
 • Certificat de l'Entitat d'Inspecció i Control (EIC), conforme la grua compleix les condicions de seguretat per ser muntada segons model del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut. Contingut d'acord amb el Reial decret 1627/1997
 • Pressupost de les actuacions (coincident amb el que reculli la instància normalitzada)

Altra documentació tècnica a aportar 

 • Un cop instal·lada la grua, i abans de la posada en funcionament, s'ha d'aportar (en un màxim de 15 dies de finalitzada la instal·lació):
  • Certificat final de instal·lació, signat pel tècnic i visat pel seu Col·legi professional
  • Models GR-1 (autorització) i GR-2 (final de instal·lació), degudament diligenciats i segellats per una Entitat d'Inspecció i Control (EIC)
 • Element auxiliars d'obres i instal·lacions Quan l'actuació contempli la instal·lació de bastides, tanques provisionals d'obres o elements similars, ocupant l'espai públic, la documentació tècnica haurà d'incorporar documentació gràfica d'aquests elements, la superfície ocupada i el termini d'ocupació, i la justificació de l'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions. Prèviament a la implantació, caldrà sol·licitar l'autorització d'ocupació de la via pública.

Més informació

Terminis

Termini de tramitació: 
 

La persona interessada resta habilitada per executar les actuacions de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, un cop efectuat el pagament de les taxes i impostos aplicables, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de comprovar que les dades siguin correctes i que es compleixi la normativa aplicable mitjançant la corresponent inspecció.

Termini d'execució: 

El termini per a l'inici i l'execució de les obres i instal·lacions és l'indicat per la persona interessada a la instància normalitzada.