Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Subvenció per al foment de la rehabilitació i de l'adopció de mesures d'eficiència energètica

Sol·licitar la subvenció per al foment de la rehabilitació i de l’adopció de mesures d’eficiència energètica.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria, o el seu representant legal.

En funció de la línia de subvenció sol·licitada, poden ser beneficiaris de les subvencions les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris, els propietaris únics d'edificis plurifamiliars d'habitatges (persones físiques o comunitat de béns), els propietaris, usufructuaris i arrendataris d’habitatges.

No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 

Dades de contacte

Oficina de Rehabilitació Energètica (ORE)
Telèfon: 636 141 033 ext. 19631
Correu electrònic: oficinarehabilitacio@molletvalles.cat

Cost

No hi ha cost.

 

Formes de tramitació

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

 • Presencial

  A l'Oficina de Rehabilitació Energètica (ORE), amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1 (Arxiu Municipal)
  08100 Mollet del Vallès

Documentació que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació especificada a l’annex de les bases reguladores d'aquesta subvenció. 
Consulteu les bases de la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.

En el supòsit que un mateix sol·licitant sol·liciti per a més d’una línia, haurà de presentar una sol·licitud per cada línia. 

Més informació

Termini de presentació

El termini de presentació és de 60 dies naturals des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la província de Barcelona (BOPB).