Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Consulta de multes de trànsit

El tràmit permet consultar les multes per infracció de circulació que han estat pagades o estan pendents de pagament.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

El titular de la multa que ha fet o ha de fer efectiu el seu pagament.

Cost

El tràmit és gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Observacions

Les dades facilitades per aquesta consulta fan referència a les multes de trànsit que, a data d'avui, es troben dins dels períodes de pagament, en voluntària o en via executiva, i figuren pendents de pagar o bé d'aquelles multes que ja han estat pagades.

Més informació a https://orgt.diba.cat/ca/TributsMultes/MultesTransit/multes