Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Llicència de gual (baixa)

Sol·licitar la baixa definitiva d'una llicència de gual i la devolució del dipòsit pagat en concepte de reposició de la vorera.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones titulars de la llicència de gual o una persona representant autoritzada. En cas de no tenir la propietat de la finca o local, cal adjuntar l'autorització de qui la tingui.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud on es facilitin les dades del compte bancari per a la devolució del dipòsit, i cal retornar la placa metàl·lica del gual.

- Carta de pagament (dipòsit), si s'escau.

- Declaració jurada

Més informació

Termini de resposta

El termini de resolució és de dos mesos.

Observacions

Cal fer les obres de reposició de la vorera. En cas que la persona sol·licitant no les faci, l'Ajuntament les fa d'ofici i no retorna el dipòsit. Si la despesa excedeix l'import dipositat,  es liquida la diferència a càrrec de la persona titular de la llicència.