Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Exercici del dret de limitació (LOPD)

Sol·licitar l'exercici del dret de limitació al tractament de les dades de caràcter personal per part de l'Ajuntament.

La persona interessada té dret a demanar al responsable del tractament que limiti o suspengui el tractament de les dades de la persona interessada, quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre l'Ajuntament determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l'esborrat de les dades, però l'interessat s'oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

Mentre dura la limitació, el responsable només pot tractar les dades afectades, més enllà de conservar-les, en els casos següents:

 • Amb el consentiment de la persona interessada.
 • Per formular, exercir o defensar reclamacions.
 • Per protegir els drets d'una altra persona física o jurídica.
 • Per raons d'interès públic importants, de la Unió o de l'estat membre corresponent.

El responsable ha de fer constar la limitació del tractament en els seus sistemes d'informació i l'ha de comunicar a cadascun dels destinataris als quals s'han comunicat les dades personals, tret que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

Cost

El tràmit és gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud d'exercici del dret de limitació i adjuntar els documents acreditatius o justificatius dels motius fonamentals i legítims per demanar la limitació del tractament de dades personals.

Normativa

El dret de limitació està regulat a:

Els articles 12 i 18 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Més informació

Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Termini de resposta

La sol·licitud de limitació es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini establert.

D'acord amb l'article 19 del RGPD, en el cas que s'hagi realitzat la comunicació de les seves dades personals a tercers, l'Ajuntament de Mollet els hi comunicarà la limitació que es sol·licita si aquesta és acceptada i sempre que no sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat.