Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Comunicació d'obres a la via pública per a companyies de serveis

Comunicació que es fa a l'Ajuntament amb anterioritat a l'execució de les actuacions, obres i instal·lacions següents:

 • Les obres de connexió, substitució, sondatges de comprovació i reparació d'avaries de les xarxes i les instal·lacions connexes de subministrament d'energia elèctrica, de gas i de telecomunicacions.

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

El tràmit el pot efectuar qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Cost

Taxes:

 • Per la tramitació d'expedients de serveis urbanístics i d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6 caldrà abonar una taxa corresponent a l'1,50% del pressupost d'execució material de l'obra o instal·lació.
 • Per l'ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic, en els casos en que es produeixi, i d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.10 per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, caldrà abonar el que correspongui.

Impost:

 • Sobre construccions, instal·lacions i obres: d'acord amb l'ordenança fiscal 1.2.1, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i obra declarat, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com s'estableix en l'esmentada ordenança, el 4,00%.

Dipòsit:

Formes de tramitació

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà de forma telemàtica (en format pdf).

En tot cas caldrà aportar:

Documentació administrativa:

 

Documentació tècnica (contingut d'acord amb l'art. 34 del Decret 64/2014):

El projecte ha de fer constar de la següent documentació:.

 • Memòria: amb identificació del lloc on es faran les obres (UTM, adreça i referència cadastral) i que ha de contenir, com a mínim, la documentació escrita necessària per definir i establir les característiques tècniques de les obres i instal·lacions, amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva adequació a les determinacions del planejament urbanístic i les ordenances i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que aquesta legislació estableixi.
 • Plànols: La documentació gràfica necessària per descriure i justificar les obres i instal·lacions que es pretén executar, amb el grau de detall suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres i instal·lacions, amb la finalitat de comprovar la seva adequació a les determinacions del planejament urbanístic i les ordenances municipals i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que s'hi estableixen.
 • Pressupost de les actuacions (coincident amb el que reculli la instància normalitzada)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut (contingut d'acord amb el Reial Decret 1627/1997).

 

Altra documentació tècnica a aportar

 • Elements auxiliars d'obres i instal·lacions: quan l'actuació contempli la instal·lació de bastides, tanques provisionals d'obres i instal·lacions o elements similars, ocupant l'espai públic, la documentació tècnica haurà d'incorporar documentació gràfica d'aquests elements, la superfície ocupada i el termini d'ocupació, i la justificació de l'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions. Prèviament a la implantació, caldrà formular una sol·licitud d'ocupació de la via pública.
 • Estudi de gestió de residus (contingut d'acord amb el Reial Decret 105/2008 i el Decret 89/2010).

Més informació

Terminis

Termini de tramitació: La persona interessada resta habilitada per executar les actuacions de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, un cop efectuat el pagament de les taxes i impostos aplicables, sens perjudici de l'obligació de l'Administració de comprovar que les dades siguin correctes i que es compleixi la normativa aplicable mitjançant la corresponent inspecció.

Termini d'execució: El termini per a l'inici i l'execució de les obres i instal·lacions és l'indicat per la persona interessada a la instància normalitzada. Dins del termini pot sol·licitar-se pròrroga de les actuacions.

Abans d'iniciar les obres les obres es comunicarà a l'ajuntament la data d'inici de les obres.