Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Duplicat de tributs pendents de pagament

El tràmit permet obtenir un duplicat del document de pagament dels tributs delegats a l'ORGT. Per a la resta de tributs no delegats a l'ORGT cal adreçar-se presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça Major 1, 08100  Mollet del Vallès) i emplenar l'imprès de correcció de dades (Ajuntament) o bé a través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona titular del tribut.

Cost

El tràmit és gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

On es demana?

 

A l'ORGT de la Diputació de Barcelona, en cas de sol·licitar el canvi de dades personals relacionades amb els tributs següents delegats a l'ORGT:

 • impost de béns immobles (IBI)
 • impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • deutes tributaris en executiva