Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Permís d'obres i instal·lacions al Cementiri Municipal

Sol·licitar l'autorització per pintar o realitzar obres o col·locar làpides, o altres elements decoratius, en un nínxol o columbari del Cementiri Municipal.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona titular del dret funerari o una persona representant autoritzada.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per serveis funeraris i cementiri.

L'obra s'autoritza en el moment de presentar la petició, si les condicions i la sol·licitud s'ajusten a allò previst en el Reglament del Cementiri.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.