Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Canvi de titularitat de nínxol del Cementiri Municipal

Canviar de titularitat un dret funerari d'un nínxol del Cementiri Municipal per defunció de la persona que hi figurava.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona que hereta el dret o qualsevol altra designada per aquesta. En cas de diverses persones hereves, han de renunciar a favor d'una d'elles o d'una altra persona.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal anomenada Taxa per a serveis funeraris i cementiri

El nou títol de dret funerari s'envia al domicili de la persona interessada en el termini d'un mes. En el mateix moment de presentar la sol·licitud s'emetrà la liquidació corresponent.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

En cas d'haver-hi testament, s'ha de presentar una sol·licitud amb la documentació següent:

 • Títol del nínxol
 • Certificat d'últimes voluntats
 • Darrer testament
 • Renúncia, si escau, d'aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol.
 • DNI de les persones que intervinguin en la sol·licitud de canvi de titularitat.

En cas de no haver-hi testament, s'ha de presentar una sol·licitud amb la documentació següent:

 • Títol del nínxol.
 • Certificat d'últimes voluntats.
 • Llibre de família, si escau (fotocòpia dels fulls dels fills/filles i del darrer en blanc).
 • Renúncia, si escau, d'aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxol.
 • Certificat de defunció de les persones que poguessin tenir algun dret a la seva titularitat, en cas de no constar inhumades a Mollet del Vallès.
 • DNI de les persones que intervinguin en la sol·licitud de canvi de titularitat.

Més informació

El certificat d'últimes voluntats es demana per correu amb l'imprès oficial 790 que es pot obtenir a:

 • Web del Ministeri de Justícia (http://www.mjusticia.gob.es/)
 • Gerències territorials del Ministeri de Justícia (A Barcelona: c. Garcilaso, 123-127, Telèfon 93 351 53 81)
 • Registres civils de tot l'estat
 • Registre d'Actes d'Última Voluntat (pl. Jacinto Benavente, 3. 28012 Madrid)
 • Registre General del Ministeri de Justícia a Madrid (c. San Bernardo, 45. 28015 Madrid)