Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació dels edificis i instal·lacions CUO

Comunicació que es fa a l'Ajuntament amb anterioritat a l'ús i primera ocupació d'edificacions o instal·lacions de nova planta, la de les ampliacions dels existents i dels sotmesos a obres per canviar el seu ús característic o a obres de gran reforma o rehabilitació que comportin la interrupció de la seva utilització i ocupació.

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Cost

Taxes:

 • Per la tramitació d'expedients de serveis urbanístics, d'acord amb l'ordenança fiscal 2.6. En aquest sentit es considerarà el cost real i efectiu declarat de la construcció, instal·lació i obra que es pretén utilitzar i ocupar, o el comprovat pel propi Ajuntament.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf). Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf).En tot cas caldrà aportar:

Documentació administrativa:

Model de sol·licitud normalitzat CUO

Documentació tècnica:

Certificat final d'obra: amb el contingut d'acord amb l'article 75 del Decret 64/2014 (RPLU), expedit per la direcció facultativa de les obres, en què han de constar els fets següents:

 • L'execució de la totalitat de les obres i del pressupost.
 • Que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s'escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada.
 • Condicions en que l'edificació pot ser utilitzada de conformitat amb l'ús autoritzat.

Declaració responsable signada per la direcció facultativa i el promotor de les obres, manifestant que les obres s’han executat segons el projecte autoritzat amb la llicència d’obres i segons les modificacions de detall introduïdes i comunicades (en cas que s'hagin produït modificacions envers la llicència atorgada), indicant el PEM del projecte aprovat i el PEM final de les obres executades. Aquesta declaració haurà d'annexar el resum per capítols de les certificacions de l'obra executada en base a l'article 10.4 de l'ordenança fiscal 1.2.1 (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) i en base a l'article 11 de l'ordenança fiscal 2.6 (taxa per la prestació de serveis urbanístics)

Altra documentació tècnica a aportar:

Certificat de les mesures d'aïllament acústic in situ: Emès per tècnic competent, sobre una mostra representativa dels elements principals, com a mínim en façana i en separacions horitzontals i també en separacions verticals entre diferents veïns, d´acord a l´article 11 de l´Ordenança sobre el soroll i les vibracions.

Certificat ICT, si el projecte executiu incorporava un projecte d'infraestructura comuna de telecomunicacions. Emès per la Direcció Provincial d'Inspecció i Telecomunicacions que acrediti la presentació del Projecte Tècnic d'ICT i el Butlletí d'Instal·lació.

Certificat de recepció de residus: Emès per un gestor autoritzat.

Més informació

Terminis

Termini de tramitació: 

La persona interessada resta habilitada per utilitzar i ocupar l'edifici o la construcció de què es tracti després que hagi transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la comunicació i dels documents requerits, sense que l'Ajuntament hagi manifestat la disconformitat de les obres i instal·lacions executades amb el projecte tècnic autoritzat i les condicions de la llicència urbanística atorgada.