Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Comunicacio de canvi de compte bancari per a creditors

Aquest tràmit us permet designar un nou número de compte bancari de la vostra titularitat per a rebre com a persones creditores els pagaments d’aquesta administració (p.ex. factures, subvencions, devolucions d’ingressos indeguts, etc.).

Podeu designar el nou compte bancari en qualsevol moment. L’últim compte comunicat serà el que es considerarà vàlid.
Aquest tràmit no serveix per domiciliar pagaments de tributs.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica (degudament representada) que hagi de cobrar de l'Ajuntament, ja sigui en concepte de factures, subvencions o devolucions d'ingressos indeguts.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal emplenar el formulari i adjuntar la documentació acreditativa que correspongui.

Normativa

 • Reglament (UE) nº 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de març de 2012 pel qual s’estableixen els requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els dèbits domiciliats en euros i es modifica Reglament (CE) nº 924/2009.
 • Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Més informació

Termini de resposta

Per la naturalesa del tràmit no aplica termini de resolució ni efecte de silenci administratiu.