Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Comunicació prèvia d'usos de parcs i jardins

Sol·licitar la cessió d’ús puntual dels espais de parcs i jardins municipals.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona o entitat interessada o el representant degudament autoritzat.

Cost

El tràmit és gratuït per a les activitats sens ànim de lucre.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Antelació amb què cal demanar

La sol·licitud s'ha de fer amb un mínim de 7 dies d'antelació.

Observacions

L’ús i cessió dels espais de parcs i jardins municipals estan subjectes al compliment de les condicions següents:

1. Els visitants dels jardins i parcs de la ciutat hauran de respectar les plantes i llurs instal·lacions complementàries, evitar tota mena de desperfectes i brutícies, guardar la deguda conducta i atendre les indicacions contingudes en els oportuns rètols i avisos i les que puguin formular els vigilants, guardes o cuidadors dels parcs.

2. No es permet especialment:

- Passar per sobre de talussos, parterres i plantacions i malmetre plantes i flors.

- Pujar als arbres.

- Perjudicar l’arbrat i plantacions de qualsevol altra manera.

- Collir flors, plantes o fruits.

- Caçar o matar ocells o qualsevol altre tipus d’animals.

- Llançar papers o deixalles fora de les papereres, oportunament establertes i embrutar el recinte de qualsevol altra manera.

- Jugar a pilota fora dels espais o recintes destinats a aquest fi.

- Encendre o mantenir foc.

- Romandre en el parc o jardí un cop donat el senyal de tancament.

- Banyar-se o pescar dins els estanys.

- Abeurar o/i rentar animals a les fonts o estanys o tirar-los a nedar.

- Donar menjar als animals.

- Malmetre mobiliari urbà.

- L'ús de jocs infantils que puguin ocasionar danys o molèsties a altres nens.

- L'ús diferent de l'establert que pugui comportar mal ús del joc infantil o danyar-lo.

- Trencar alguna part dels jocs infantils, descalçar-los i altres actes anàlegs.

- Deixar entrar animals a les àrees de jocs infantils.

3. No es permet esporgar els arbres encara que sigui parcialment, sense autorització expressa dels Serveis Tècnics Municipals.

4. No es permet penjar pancartes, enganxar cartells, o ancorar qualsevol suport, com brides o claus als arbres; se’n considerarà responsable l’empresa executora, o en el seu defecte l’empresa anunciant si es tracta d’un cartell.

5. No es permet la utilització d’equips de so ni lluminosos ni el consum de begudes alcohòliques.