Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Alta en el cens d'animals de companyia

Realitzar la inscripció obligatòria de gats i gossos en el cens d'animals de companyia de la ciutat.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries de gossos i gats han de censar els animals dins un termini màxim de tres mesos del seu naixement o d'un mes de la seva adquisició o canvi de domicili.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal 2.12 Taxa pels serveis de salut pública. No hi ha cap altre pagament anual. Restaran exemptes del pagament de la taxa les inscripcions de gossos pigalls i d'aquells gossos adoptats a associacions, entitats o refugis de protectores dels que s'acrediti el corresponent contracte d'adopció.

 

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud degudament emplenada amb indicació del número de tatuatge o xip de l'animal.
 • Cartilla sanitària veterinària
 • En cas d'adopció, caldrà aportar document acreditatiu d'aquesta.

Més informació

Un cop feta la inscripció, s'enviarà una xapa identificativa amb el número de registre al domicili de la persona sol·licitant. L'animal haurà de portar la xapa al collar de manera obligatòria quan vagi per la via pública.