Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Sol·licitud de volant o certificat d'empadronament

Sol·licitud d'expedició d'un document en què es fa constar l'empadronament en un domicili de la ciutat.
 
Els tipus de documents que es poden sol·licitar són:

Volant d'empadronament: document que informa de la situació en el padró de la persona que el demana. Es pot utilitzar per acreditar la situació padronal. Es fa servir per obtenir el DNI o passaport, matricular un vehicle, sol·licitar ajuts socials, tramitar matrimoni, etc. És vàlid per a la majoria de tràmits.
 
Certificat d'empadronament: document que acredita fefaentment el fet de l’empadronament per a tots els efectes administratius. Se sol demanar en temes relacionats amb tribunals de justícia o en algun tràmit de la subdelegació del govern.
 
En cas de necessitar un certificat i no un volant de padró, caldrà que ho indiqueu expressament en la sol·licitud i justifiqueu el motiu de la petició.
 
Si heu de demostrar els diferents moviments padronals dins del mateix municipi o bé l’empadronament des d’una data determinada, haureu de demanar un volant o certificat històric d'empadronament. En cas de voler sol·licitar l'expedició d'un document en què es faci constar l'empadronament de totes les persones empadronades en un domicili, caldrà que seleccioneu l'opció de volant o certificat col·lectiu d'empadronament, i caldrà acreditar el consentiment exprés de cada persona major d'edat empadronada sota declaració responsable.
 
NOTA IMPORTANT
Cap administració pública o organisme oficial us ha d’enviar a demanar volants o certificats de padró. Li correspon a aquesta consultar les vostres dades per via telemàtica a través de les plataformes d’interoperabilitat existents o bé sol·licitar-les directament a l’Ajuntament. La utilització d’aquests canals és una obligació per a les administracions públiques i un dret de la ciutadania (art. 28.3 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona amb interès legítim, o una persona representant autoritzada. En el cas dels volants col·lectius (volants de convivència) cal acreditar el consentiment exprés de cada persona major d'edat empadronada segons model adjunt

Cost

Gratuït per a justificants o certificats amb dades de fins a cinc anys. Les certificacions que comportin la recerca sobre documents o dades anteriors a cinc anys tenen una taxa d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius. 

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

D'acord a la recerca que calgui fer per documentar el certificat, es preveu un termini màxim d'una setmana. En cas que es demani informació anterior a cinc anys, el certificat s'ha de sol·licitar personalment i cal abonar la taxa corresponent.

Observacions

Atesa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i allò que estableix la resolució de l'Institut Nacional d'Estadística de 30 de gener de 2015, cal acreditar el consentiment exprés a la cessió de dades dels membres d'una unitat col·lectiva de residència per tal de poder emetre el corresponent volant o certificat d'empadronament col·lectiu. Sense aquest consentiment exprés només es podran emetre certificats d'aquesta manera on constaran només les dades de la persona sol·licitant i el número de persones (no les seves dades) que consten empadronades en el domicili en qüestió. El consentiment exprés podrà ser substituït per la sol·licitud de volant/certificat col·lectiu si en aquesta hi consten exactament totes i cadascuna de les persones que viuen al domicili (amb noms i cognoms i núm. de document d'identitat).