Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Sol·licitud de volant o certificat d'empadronament

Sol·licitar l'expedició d'un document en què es fa constar l'empadronament en un domicili de la ciutat.

En cas de necessitar un certificat i no un volant de padró, caldrà que ho indiqueu expressament en la sol·licitud i justifiqueu el motiu de la petició.

Si us trobeu en un dels casos següents, haureu de demanar un volant o certificat històric d'empadronament: 

 • Cal demostrar que s'ha estat empadronat/ada en un domicili on ja no s'hi viu.
 • Cal demostrar que s'està empadronat/ada des d'una data  determinada.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona amb interès legítim, o una persona representant autoritzada. En el cas dels volants col·lectius (volants de convivència) cal acreditar el consentiment exprés de cada persona major d'edat empadronada segons model adjunt

Cost

Gratuït per a justificants o certificats amb dades de fins a cinc anys. Les certificacions que comportin la recerca sobre documents o dades anteriors a cinc anys tenen una taxa d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius. 

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Termini de resposta

D'acord a la recerca que calgui fer per documentar el certificat, es preveu un termini màxim d'una setmana. En cas que es demani informació anterior a cinc anys, el certificat s'ha de sol·licitar personalment i cal abonar la taxa corresponent.

Observacions

Atesa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i allò que estableix la resolució de l'Institut Nacional d'Estadística de 30 de gener de 2015, cal acreditar el consentiment exprés a la cessió de dades dels membres d'una unitat col·lectiva de residència per tal de poder emetre el corresponent volant o certificat d'empadronament col·lectiu. Sense aquest consentiment exprés només es podran emetre certificats d'aquesta manera on constaran només les dades de la persona sol·licitant i el número de persones (no les seves dades) que consten empadronades en el domicili en qüestió. El consentiment exprés podrà ser substituït per la sol·licitud de volant/certificat col·lectiu si en aquesta hi consten exactament totes i cadascuna de les persones que viuen al domicili (amb noms i cognoms i núm. de document d'identitat).