Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries LEAR

Estan sotmeses al règim de llicència d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries:

a) Les activitats següents, si la superfície construïda és superior a 500m2 o tenen un aforament superior a 500 persones:

 • Establiments de restauració (Bar, restaurant, salo de banquets)
 • Bars musicals
 • Discoteques.
 • Sales de ball.
 • Restaurants musicals
 • Sales de festes amb espectacle.
 • Sala de concert
 • Discoteques de joventut.
 • Karaoke
 • Sales de festes amb espectacles d'infància i joventut
 • Cafès teatre i cafè concert.

b) Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual:

 • Locals amb servei de bar i ambientació musical sense pista de ball o espai assimilable.
 • Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics.

També està subjecta a aquesta llicència la modificació substancial d'un establiment o activitat ja autoritzats. La sol·licitud, sempre que sigui possible, s'haurà de referir a la part o les parts que es modifiquen.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal 2.5.

Formes de tramitació

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

1. Sol·licitud de la llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles i activitats recreatives ordinàries d'acord amb el model normalitzat, acompanyada de la documentació que es detalla en aquest punt.

2. Projecte bàsic, signat pel tècnic competent amb el contingut assenyalat a l'Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.

Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència, el projecte haurà de contenir, de manera diferenciada de la resta de documentació, la informació següent:

- Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
- Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
- Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
- Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
 

3. Memòria de seguretat i pla d'autoprotecció, si calen,  d'acord el que disposa el Decret 30/2015, que s'hauran de presentar en el termini màxim de 6 mesos des de l'inici de l'activitat a través del Registre electrònic de plans d'autoprotecció Hermes.

4. Estudi d'impacte ambiental  si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental

5. Documentació relativa a mobilitat amb el contingut que determini la normativa d'avaluació de la mobilitat generada.

6. Un estudi d'impacte acústic de l'establiment amb el contingut requerit per les ordenances de contaminació acústica, la normativa específica de protecció contra la contaminació acústica o aquella que la substitueixi. També haurà d'acreditar el compliment de les determinacions que estableixin els mapes de capacitat acústica, els plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte acústic i, en general, la resta de normes i programes vigents per evitar o reduir la contaminació acústica.

7. Memòria del dispositiu d'assistència sanitària d'acord amb el que estableixi la normativa reguladora.

8. Memòria descriptiva de les condicions d'higiene i salubritat que acrediti que es disposa dels serveis d'assistència sanitària que preveu l'Ordenança i, en tot cas, els que preveu el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol.

9. Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi. Aquesta documentació es presentarà en forma d'estudi o memòria ambiental incorporada de manera diferenciada al projecte tècnic, amb el contingut que resulti de les Ordres que dicti el Departament competent en matèria de medi ambient.

10. Document acreditatiu de la designació per la persona sol·licitant de la llicència de la persona que ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada. Aquest document haurà de consignar el nom, l'adreça, la titulació i l'habilitació professional de la persona designada.

11. Sol·licitud de llicència urbanística, si escau, acompanyada per la documentació requerida per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres sol·licituds d'autorització o llicència.

12. Acreditació de contracte d'assegurança de responsabilitat civil: abans de l'obertura de l'establiment, la persona de titular de l'establiment o la persona que en tingui la representació, ha d'acreditar que ha contractat una assegurança de responsabilitat civil per les quanties mínimes que s'indiquen al Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, mitjançant una declaració responsable, segons model normalitzat, la qual haurà d'anar acompanyada del rebut vigent. Per aquesta acreditació pot emprar-se el Model de
 declaració responsable.


13. Declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara, si escau

Els documents relacionats en aquest apartat, poden incorporar-se al projecte tècnic o poden ser presentats de forma independent.

Normativa

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Més informació

Requisits previs

1. Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

2. Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament per:

 • Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol·licitud i obtenir els formularis a complimentar.
 • Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'establiment amb el planejament urbanístic.

3. Si l'activitat està situada en un espai natural protegit, es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental, l'interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.

En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l'activitat projectada a avaluació d'impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d'impacte ambiental.

4. Quan al local on es pretén realitzar l'activitat sigui necessari efectuar-hi obres, el peticionari de la llicència d'establiments oberts al públic pot sol·licitar de forma simultània amb aquesta llicència, la preceptiva llicència d'obres o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència d'establiments oberts al públic, i després demanar la d'obres.

Termini de resolució

La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. L'efecte del silenci administratiu és negatiu.