Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Inscriure's en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya, requisit indispensable per poder ser adjudicatari/ària d'un habitatge amb protecció oficial, ja sigui de compra, de lloguer o de lloguer amb opció a compra; també és indispensable per ser usuari/ària de la Borsa de lloguer municipal.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona amb residència en un municipi de Catalunya, major d'edat, que:

 • Tingui necessitat d'habitatge, d'acord amb el que preveu el Reglament del registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de Mollet del Vallès.
 • Resideixi i estigui empadronada en un municipi de Catalunya.
 • Compleixi el límit d'ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d'aquests habitatges.
 • No es trobi en les circumstàncies d'exclusió previstes en la normativa.
 • No es trobi incapacitada per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.

Els requisits exigits per ser inscrit en el registre s'han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d'inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència. 

Si es tramita la sol·licitud d'inscripció en el registre a través del registre de sol·licitants de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, caldrà presentar la sol·licitud signada amb la documentació exigida a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament en qualsevol moment. Aquest tràmit es pot fer es pot fer telemàticament via sol·licitud general-instància genèrica.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina Local d'Habitatge, obligatòriament amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'Internet, mitjançant el Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Documentació que cal aportar

 1. DNI / NIE de tots els membres de la unitat de convivència que s'inscriuen.
   
 2. En cas que es demani la inscripció de fills menors i s'estigui separat o divorciat: Sentència judicial del divorci o la separació matrimonial ferma, i el conveni regulador corresponent.
   
 3. En cas de tenir un habitatge en propietat, cal indicar en la sol·licitud  la quota de participació i valor cadastral de l'immoble i adjuntar documentació indicada en cada cas.
   
 4. En cas que s'oposi a la consulta de dades personals declarades pel sol·licitant en el formulari i les que consten en la sol·licitud, haureu de presentar:

- Autoliquidació individual de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de cada membre de la unitat de convivència major de 16 anys; o autoliquidació conjunta, si correspon.

En cas de no tenir l'obligació de fer l'autoliquidació de l'IRPF:

i. Certificació d'imputacions de l'IRPF de cada membre de la unitat de convivència major de 16 anys. Aquesta certificació es pot demanar a la seu de l'Agència Tributària a Granollers (carrer Álvarez de Castro, 15-17).

ii. Certificació del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) de cada membre de la unitat de convivència major de 16 anys, amb la quantia de la prestacions que es perceben; o negatiu, en el cas d'estar en situació d'atur. Aquesta certificació es pot demanar a l'Oficina de Treball del SOC a Mollet del Vallès (avinguda de Burgos, 51).           

iii. Contracte de treball i última nòmina o pensió (de jubilació, viduïtat, Renda Mínima Inserció, Renda Garantida Ciutadania, Ingrés Mínim Vital, etc.).

Més informació

Antelació amb què cal demanar

Aquesta inscripció té una vigència d'un any. Per poder participar en els processos d'adjudicació d'un habitatge, els sol·licitants han complir els requisits exigits i estar inscrits en el registre abans de l'inici del procediment d'adjudicació en qüestió.

Observacions

Per obtenir més informació es pot consultar la pàgina de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Si es tramita la sol·licitud d'inscripció en el registre a través d'Internet, s'ha de presentar la sol·licitud signada amb la documentació exigida a l'Oficina Local d'Habitatge de l'Ajuntament en qualsevol moment.