Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Fraccionament o ajornament d'un deute de tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Sol·licitar l'ajornament o fraccionament d'un deute tributari delegat a l'ORGT.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular del deute o una persona representant autoritzada.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud, indicant les dades del deute i la proposta d'ajornament o fraccionament.

Més informació

Observacions

En el cas de fraccionar o ajornar els tributs següents

 • l'impost de béns immobles (IBI),
 • l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Cal que ho feu a través dels canals que consten a l'apartat Formes de tramitació. Per la resta de tributs podeu sol·licitar l'ajornament o fraccionament a l'Ajuntament a través dels canals que consten a l'apartat Formes de tramitació de la fitxa Fraccionament o ajornament d'un deute de tributs NO delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.