Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Modificació de titularitat de bens immobles i plusvàlua

Comunicar el canvi de titularitat per transmissió d'un bé immoble (pis, local, plaça d'aparcament, etc.), ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació, o per un altre tipus de transmissió, a efectes del pagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) o plusvàlua.

Aquest impost es basa en l'increment del valor que ha tingut el terreny des de que es va adquirir la propietat fins que es fa la transmissió.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona obligada al pagament de l'impost, segons el tipus de transmissió, o una persona representant amb autorització:

 • En cas de compravenda, qui ven la propietat.
 • En cas d'herències o donacions, qui adquireix la propietat.
 • En cas de transmissions o constitucions de dret que no siguin herències, llegats i donacions, si la persona transmissora o venedora no resideix a Espanya, qui compra la propietat.

Cost

La liquidació de l'impost, així com l'aplicació de les bonificacions o exempcions que correspongui, es farà d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal:Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar l'escriptura pública que acrediti el canvi de titularitat (compravenda, acceptació d'herència o altres).

Més informació

Antelació amb que cal demanar

 • Compravenda: trenta dies hàbils a partir de la data de signatura de l'escriptura.
 • Acceptació d'herència: sis mesos a partir de la data de defunció de la persona titular anterior, prorrogables fins a un any a sol·licitud de qui rep la transmissió.