Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Justificant de bens

Sol·licitar un document que justifica si la persona interessada figura o no als padrons fiscals municipals. S'emet per poder demostrar davant altres administracions els béns que poseeix la persona sol·licitant en el terme municipal.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona interessada.

Cost

Gratuït

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

DNI, passaport o qualsevol document oficial d'identitat.