Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Justificant o certificat de pagament de tributs

El tràmit permet obtenir un document per tal d'acreditar que s'ha efectuat el pagament d'un tribut.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona titular del rebut que va efectuar el pagament.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

On es demana?

En cas de sol·licitar el certificat de pagament de l'exercici anterior o l'exercici en curs dels tributs següents:

 • impost de béns immobles (IBI)
 • impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM)
 • impost sobre activitats econòmiques (IAE)
 • tributs recaptats en via executiva

cal que us adreceu a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) a través dels mitjans detallats a l'apartat de formes de tramitació.

Si voleu sol·licitar un certificat o justificant de pagament en voluntària dels darrers quatre anys de l'impost de béns immobles (IBI) o dels tributs no delegats a l'ORGT, podeu adreçar la vostra sol·licitud a l'Ajuntament a través del tràmit d'instància genèrica.