Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Llicència de gual (alta)

Sol·licitar una llicència que autoritza l'ús restringit de la via pública per a l'entrada i sortida de vehicles d'un edifici o solar tancat.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries o amb dret d'ús de la finca o local, o una persona representant autoritzada. En cas de no tenir la propietat de la finca, cal adjuntar l'autorització de qui la tingui.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic, així com el  dipòsit en concepte de reposició de vorera.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i, en cas que el local o recinte superi els 100m quadrats, caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Llicència d'activitats i/o llicència d'ocupació d'edificis. 
 • Plànol del local (escala 1:50 o 1:100) amb indicació de la superfície ocupada per aparcament i l'amplada de la vorera, l'accés a la façana i el gual, i amb el dibuix dels elements urbanístics (arbres, bancs, papereres) que es puguin veure afectats.

En cas de ser llogater/a del local, caldrà adjuntar a la sol·licitud el contracte d'arrendament i una autorització de la persona propietària on manifesti la seva conformitat amb la sol·licitud de titularitat del gual.


Més informació

Termini de resposta

El termini de resolució és de dos mesos.

Observacions

Les peces de pedra que fan de rampa d'accés a l'aparcament varien segons l'amplada de la vorera. Per a superiors a 4m, cal utilitzar el model Mollet-55; entre 1,25m i 4m, el model Mollet-35; i per a voreres inferiors a 1,25m, el model Mollet-15.