Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Consulta prèvia de classificació d'activitat COAC

És el procediment a través del qual les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, poden adreçar-se a l'ajuntament per realitzar la consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.

La descripció aportada de l'activitat a desenvolupar ha de ser el més àmplia possible per tal de poder classificar-la correctament.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cost

Caldrà abonar la taxa corresponent d'acord amb el que estableix l'Ordenança fiscal 2.5.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

1. Sol·licitud de consulta prèvia de classificació de l'activitat d'acord amb el model normalitzat.

2. Avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment l'activitat i aporti les dades més significatives de l'activitat o activitats que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment.

Més informació

Termini de resolució

No hi ha resolució. Es procedirà a la resposta en el termini màxim d'un mes.