Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Accés a les proves selectives de personal de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats

Sol·licitar l'accés a les proves selectives de personal convocades de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que reuneixi els requisits exigits a les bases de la convocatòria.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius, drets de presentació a proves selectives.

El pagament de la liquidació, corresponent a cada plaça que s'opti, es farà per transferència bancària al compte del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ES96 0182 6035 410201509889, indicant al costat del nom de qui fa el lliurament el codi de la convocatòria. En tot cas, caldrà adjuntar còpia del comprovant bancari.

Queden exemptes de pagament les persones demandants d'ocupació a les oficines de servei públic d'ocupació i que no cobrin cap prestació o subsidi per desocupació. Caldrà acreditar-ho adjuntant la documentació corresponent o bé autoritzar la consulta de dades per tal que l'administració ho pugui comprovar a través de la plataforma d'interoperabilitat.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

  • Presencial

     Serveis Centrals de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (c. Lluis Millet, 5 Mollet del Vallès).

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud, amb la documentació exigida a les bases de la convocatòria, i el comprovant d'haver abonat la taxa corresponent.

Més informació

Termini de resposta

El termini de presentació de sol·licituds per a les convocatòries de treball és de 20 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de l'anunci corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Documents relacionats

Consultar terminis i condicions a les bases reguladores de la convocatòria corresponent.