Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Llicència d'usos i obres de caràcter provisional LUP

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a la implantació d'usos i obres provisionals, en sectors de planejament urbanístic derivat, polígons d'actuació urbanística i terrenys destinats a sistemes urbanístics, que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorial o pel planejament territorial o urbanístic, i mentre no s'hi hagi iniciat el procediment de reparcel·lació, d'ocupació directa o d'expropiació corresponent per a l'execució de l'actuació urbanística que els afecta.

Aquest tràmit està regulat als articles 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010 (TRLU), i als articles 65 a 70 del Decret 64/2014 (RPLU).

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Cost

Taxes:

 • Per la tramitació d'expedients d'intervenció en l'edificació, l'ús del sòl i del subsòl, i els plans i projectes en matèria d'urbanisme, d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6 sobre el pressupost de l'obra, l'1,50%.
 • Per l'ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic, d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.10 per la superfície de terrenys d'ús públic ocupada per la instal·lació./

Impost

 • Sobre construccions, instal·lacions i obres

D'acord amb l'Ordenança fiscal 1.2.1, sobre el cost real i efectiu de l'obra i instal·lació declarat, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com s'estableix l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el 4,00%.

Dipòsit

 • Per a la gestió de residus caldrà tramitar el document d'acceptació de residus de la construcció i/o demolició signat per un gestor de residus autoritzat (la fiança a dipositar a l'Ajuntament ha estat suprimida pel Decret 89/2010, de 29 de juny  PROGROC, modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril PRECAT20).
 • Per garantir la conservació de la via pública

D'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6 per garantir la reparació de desperfectes en el paviment o les instal·lacions de la via pública, en funció de la superfície afectada per la instal·lació, a raó de 25,00€/m2 (vint-i-cinc euros per metre quadrat).

Un cop finalitzades les actuacions es pot sol·licitar la devolució dels dipòsits efectuats mitjançant una sol·licitud de devolució de dipòsits.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf)

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf)

Documentació administrativa

 • Instància normalitzada model LUP

Documentació tècnica

Contingut d'acord amb l'article 65 del Decret 64/2014 (RPLU).

 • Memòria

Descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com de les obres necessàries per reposar la situació que s'alteri al seu estat original, amb indicació dels pressupostos d'execució de les obres provisionals i de reposició.

Haurà d'incloure també:

 • La identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.
 • La justificació del planejament urbanístic vigent i de i les ordenances municipals.
 • Plànols

La documentació gràfica necessària per descriure i representar les obres provisionals, amb indicació dels serveis urbanístics existents i els que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.

Altra documentació tècnica a aportar

 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut

Contingut d'acord amb el Reial decret 1627/1997.

 • Elements auxiliars d'obres i instal·lacions

Quan l'actuació contempli la instal·lació de bastides, tanques provisionals d'obres i instal·lacions o elements similars, ocupant l'espai públic, la documentació tècnica haurà d'incorporar documentació gràfica d'aquests elements, la superfície ocupada i el termini d'ocupació, i la justificació de l'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions. Prèviament a la implantació, caldrà formular una sol·licitud d'ocupació de la via pública.

 • Estudi de gestió de residus

Contingut d'acord amb el Reial Decret 105/2008 i el Decret 89/2010

 • Full d'estadística d'edificació i habitatge

Per obres i instal·lacions de nova planta, ampliacions, rehabilitacions, reformes i enderrocs totals o parcials, mitjançant qüestionari normalitzat.

Normativa

Normativa aplicable en relació amb el silenci administratiu en matèria urbanística

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Article 5.2. En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o al planejament urbanístic

Article 188.2 (nova redacció de l’apartat 2 per la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic)

La competència i el procediment per a atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajusten al que estableix la legislació de règim local. Un cop transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat l'atorgament de la llicència sol·licitada, les persones interessades estan legitimades per a entendre-la atorgada per silenci administratiu, llevat que es tracti dels actes següents:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys en sòl no urbanitzable.

b) Les obres de construcció, d'edificació i d'instal·lació de nova planta en sòl no urbanitzable o, en qualsevol classe de sòl, si són obres d'edificació de nova planta que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

c) La instal·lació provisional o permanent de cases prefabricades o instal·lacions similars en sòl no urbanitzable.

d) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

e) Els que contravinguin a la legalitat urbanística.

Més informació

Terminis

Termini legal de resolució i notificació

L'Ajuntament ha de sotmetre la proposta al tràmit d'informació pública pel termini de vint dies i, simultàniament, ha de sol·licitar l'informe corresponent a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, que l'ha d'emetre en el termini màxim de dos mesos. L'Ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres provisionals sol·licitats si aquest informe és desfavorable.

El termini per resoldre i notificar la persona interessada sobre l'atorgament de la llicència urbanística d'usos i obres provisionals és de dos mesos. El còmput d'aquest termini resta suspès durant el període comprès entre la sol·licitud de l'informe preceptiu de la Comissió Territorial d'Urbanisme i la seva recepció o, si l'informe no s'emet dins del termini assenyalat, el dia de finalització d'aquest termini.

Termini d'execució

El termini per començar les obres és d'un any i el termini per acabar-les és de tres anys. Ambdós terminis es computen a partir de l'endemà de la notificació de la llicència atorgada i es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti.

Els usos provisionals han de cessar i les obres provisionals s'han de desmuntar o enderrocar, sense dret a indemnització, quan ho acordi l'administració municipal.