Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit sense certificat Comunicació d’inici d’activitat comercial amb una superfície de venda entre 400 i 2.499 m² i obertura del centre de treball

És la tramesa que permet a les persones físiques o jurídiques presentar en un sol cop les comunicacions següents:

• Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (tràmit municipal).
• Comunicació de dades d'un establiment comercial amb una superfície de venda inferior a 2.500   a la Direcció General de Comerç.
• Comunicació d'obertura del centre de treball o represa d'activitats (tràmit Generalitat).

Mitjançant aquest tràmit la persona interessada posa en coneixement de l’Administració l’inici o modificació substancial d’una activitat econòmica, que s'inclou en l’annex de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (en la taula que hi trobaràs consulta la columna corresponent a “Projecte tècnic + certificat tècnic”).

També hi adjunta el projecte i certificat tècnics que acrediten que es compleixen els requisits necessaris que estableix la normativa vigent per exercir l’activitat. A més, el tràmit municipal inclou la Comunicació de dades d'un establiment comercial amb una superfície de venda inferior a 2.500 m² a la Direcció General de Comerç.

Aquesta és necessària per poder portar a terme l’activitat en els casos següents:

- Noves implantacions i canvis d’activitat (individuals o col·lectius), si la superfície de venda és igual o superior a 400 m² i inferior a 2.500 m².

- Les ampliacions, quan els establiments comercials tinguin una superfície de venda total inferior a 2.500 m² després de l'ampliació. Els punts anteriors no són d’aplicació quan els establiments se situïn fora de la trama urbana consolidada (TUC) d’acord amb l'excepció prevista a l'article 9.3.a) i 9.3.b), ja que requereixen llicència comercial.

- Les remodelacions dels establiments comercials (individuals o col·lectius) amb una superfície de venda igual o superior a 800 m². Si s’inicia l’activitat, aquest formulari també inclou Comunicar l'obertura del centre de treball o represa d'activitats.

 

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Persones titulars o promotores dels establiments esmentats sempre que aquests s'ubiquin a la ciutat i duguin a terme una activitat comercial.

Cost

Per completar el tràmit l'Ajuntament podrà requerir, si s'escau, el pagament de la taxa municipal corresponent.

Per a més informació sobre la taxa, consulteu a l'apartat de disposicions normatives l'Ordenança fiscal 2.5 Taxa prestació serveis intervenció administrativa activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia i controls posteriors inici activitats, controls periòdics i revisions periòdiques.

 

Formes de tramitació

  • Telemàtic

    A través d'internet, al portal al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, amb certificat digital o amb idCat mòbil.

    Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de Canal Empresa adjuntant la documentació que correspongui.

Documentació que cal aportar

Per a la iniciació del tràmit caldrà aportar la documentació següent:

• Projecte tècnic signat per un tècnic competent (ha d’incloure plànols de situació, de distribució de l’oferta comercial i de distribució de les places d’aparcament).
• Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.
• Informe justificatiu municipal de rebaixa de places, si escau.
• Altra documentació que es consideri oportuna adjuntar.
 

Normativa

• Decret 378/2006, de 10 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 18/2005, de 27 de desembre, d'equipaments comercials. DOGC núm. 4740 publicat el 16/10/2006)
• Ordre de 29 d'abril de 1999, modifica l'Ordre de 6 de maig de 1988, sobre els requisits i les dades que han de reunir les condicions d'obertura prèvia o represa d'activitats als centres de treball. (BOE núm. 124 publicat el 25/05/1999)
• Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. DOGC núm. 5534 publicat el 28/12/2009)
• Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. (DOGC núm. 8307 publicat el 31/12/2020)
• Ordre TIN/1071/2010 de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. (BOE núm. 106 publicat el 01/05/2010)
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. (BOE núm. 256 publicat el 25/10/1997)

Més informació

Termini de resposta

La comunicació d’inici d’activitat comercial amb una superfície de venda entre 400 i 2.499 m² i obertura del centre de treball en un establiment amb projecte tècnic, juntament amb la documentació corresponent, es pot presentar en qualsevol moment abans de l'obertura de l'establiment.