Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Exercici del dret d'accés (LOPD)

Sol·licitar l'exercici del dret d'accés a les dades de caràcter personal objecte de tractament per part de l'Ajuntament.

L'interessat té dret a saber, sense necessitat de justificació, si l'Ajuntament de Mollet del Vallès tracta dades personals seves i, si és així, té dret a obtenir, de forma gratuïta, la següent informació:

 • Finalitat de tractament
 • Categories de dades personals tractades
 • Destinataris als quals s'han comunicat o es comunicaran les dades
 • Termini de conservació.
 • Dret de sol·licitar la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s'hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.
 • L'origen de les dades
 • L'existència de decisions automatitzades

Aquest dret a còpia no pot afectar negativament als drets o llibertats d'altres persones, i en aquest cas, es valorarà si es fa un lliurament parcial de la informació o si es denega.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

El titular de les dades o el seu representant legal degudament acreditat.

Cost

El tràmit és gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

No es requereix documentació a excepció de la pròpia sol·licitud.

Normativa

El dret d'accés està regulat a:

Més informació

Antelació amb què cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Termini de resposta

La sol·licitud d'accés es resoldrà en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud. Aquest termini es pot prorrogar dos mesos segons la complexitat o el nombre de sol·licituds, tal com preveu l'article 12.3 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d'abril, general de protecció de dades.

Una vegada transcorregut aquest termini sense que de manera expressa es respongui a la petició, l'interessat pot interposar reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, segons preveu l'article 16 de la Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En el cas que no es disposi de dades de l'interessat, se li comunicarà igualment en el termini establert.