Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Informes o certificats urbanístics INUR

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'obtenció d'un informe o certificat sobre les determinacions urbanístiques aplicables a una o unes finques concretes, o a àmbits determinats del terme municipal.En cas de finques no contigües, s'ha de sol·licitar i emetre un certificat per a cada una d'elles.

Aquest tràmit permet sol·licitar informes i certificats relacionats amb urbanisme:

 • Certificat de règim urbanístic
 • Informe o certificat sobre el planejament urbanístic (aspectes concrets).
 • Informe o certificat d'assenyalament d'alineacions i rasants.
 • Informe o certificat de nomenclàtor (adreça oficial d'un solar).

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum.

Per a més informació també podeu adreçar-vos a llicenciesobres@molletvalles.cat. En el cas que faciliteu dades personals a través d'aquest correu electrònic, us informem que d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l'Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de facilitar la informació requerida. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d'obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/ca/politaca-de-privacitat/

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Cost

Taxes:

 • Per la prestació de serveis urbanístics, d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6, per l'emissió d'informes o certificats.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) 

En tot cas caldrà aportar:

 • Instància normalitzada model INUR

Documentació tècnica

 • Per a l'assenyalament d'alineacions i rasants, cal aportar plànol topogràfic elaborat per tècnic competent, referenciat a la xarxa geodèsica local, en paper i en format de CAD editable.

Més informació

Terminis

Termini de tramitació

El termini per emetre el certificat i notificar la persona interessada és d'un mes.

Termini de vigència

El certificat urbanístic, si la finca objecte de consulta és edificable, té una vigència de sis mesos, a comptar des de la notificació a la persona interessada.

Sentit del silenci

La manca de notificació del certificat urbanístic, transcorregut el termini d'un mes des de la seva sol·licitud, té els mateixos efectes que si hagués estat emès, en el sentit que és preceptiu d'atorgar les llicències urbanístiques que se sol·licitin durant el termini de sis mesos a comptar des de la finalització del referit termini d'un mes, sempre que siguin sol·licitades en la forma establerta per la legislació de règim local i que el projecte s'ajusti a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat.