Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Ajut econòmic sobre l'impost sobre béns immobles com a conseqüència d’execucions hipotecàries

Sol·licitar un ajut econòmic adreçat a persones que pateixin una situació econòmica desfavorida i que hagin estat objecte d'execució hipotecària de l'habitatge habitual.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Mollet del Vallès subjectes passius de l'impost sobre béns immobles com a conseqüència d'una transmissió onerosa de l'habitatge habitual derivada d'execució hipotecària, altres procediments d'execució o dacions en pagament, exclòs en aquest darrer cas l'àmbit d'aplicació de l'art. del RD 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

Antelació amb què cal demanar

Cal consultar la convocatòria a l'apartat de convocatòries d'ajuts i subvencions de la seu electrònica.

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases específiques de la convocatòria d'aquests ajuts econòmics.