Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Reserva d'estacionament per a persona discapacitada amb mobilitat reduïda

Autoritzar a persones discapacitades amb mobilitat reduïda l'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament de vehicles a prop del seu domicili, lloc de treball o centre d'estudis.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona interessada que compleixi els requisits i disposi d'una targeta d'estacionament per a persona amb mobilitat reduïda o bé una persona representant degudament autoritzada.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar la sol·licitud específica de reserva d'estacionament i annexar la documentació que correspongui segons el cas.

Titular conductor de vehicle:

- Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat només en el cas que hagi estat concedida en un altre municipi.

- Permís de circulació del vehicle que portarà el titular de la targeta d'aparcament.

- Informe del Servei de Orientació i Valoració de l'ICASS o targeta acreditativa de la discapacitat, en el que s'indiqui el grau de disminució i que acrediti que la persona interessada supera el barem de mobilitat (només cal aportar-lo en cas d'oposar-se a la consulta de dades per a la tramitació de la sol·licitud).

- En cas de demanar reserva per lloc de treball/centre d'estudis, també cal presentar un certificat d'empresa/centre d'estudis on consti la durada del contracte/curs, l'horari de la persona interessada i el fet de no disposar d'estacionament per a persones amb discapacitat.


Titular no conductor de vehicle:

- Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat només en el cas que hagi estat concedida en un altre municipi.

- Informe del Servei de Orientació i Valoració de l'ICASS o targeta acreditativa de la discapacitat, en el que s'indiqui el grau de disminució i que acrediti que la persona interessada supera el barem de mobilitat (només cal aportar-lo en cas d'oposar-se a la consulta de dades per a la tramitació de la sol·licitud).

- Permís de circulació del vehicle que portarà al titular de la targeta d'aparcament. Podran presentar-se fins a dos permisos de circulació.

- En cas de demanar reserva per lloc de treball/centre d'estudis, també heu de presentar un certificat d'empresa/centre d'estudis on consti la durada del contracte, l'horari de la persona interessada i el fet de no disposar d'estacionament per a persones amb discapacitat.

Més informació

Requisits

a) Requisits per a la reserva d'estacionament prop del domicili:

En el cas de titular conductor del vehicle:

- Cal estar empadronat en el domicili per al qual es sol·licita la reserva.

- Cal disposar de targeta d'estacionament per a persona amb mobilitat reduïda.

- Cal signar la declaració jurada de la sol·licitud conforme no es disposa de cap plaça d'aparcament de propietat o lloguer vinculat a la residència habitual i, en cas de disposar-ne, que aquesta no compleix amb la normativa d'accessibilitat.

En el cas de titular no conductor del vehicle:

- La persona conductora ha d'estar empadronada en el domicili per al qual es sol·licita la reserva (en cas contrari els serveis tècnics municipal estudiaran la possibilitat i conveniència d'una reserva d'estacionament pública i no exclusiva).

- Cal disposar de targeta d'estacionament per a persona amb mobilitat reduïda

- La persona titular no conductora ha de ser menor de 18 anys o bé tenir una discapacitat igual o superior al 65% i superar el barem de mobilitat. Les persones amb discapacitat visual que no tinguin mobilitat reduïda no poden sol·licitar reserva d'estacionament.

Cal signar la declaració jurada de la sol·licitud conforme no es disposa de cap plaça d'aparcament de propietat o lloguer vinculat a la residència habitual i, en cas de disposar-ne, que aquesta no compleix amb la normativa d'accessibilitat.


b) Requisits per a la reserva prop del lloc de treball o centre d'estudis:

- Cal acreditar que l'empresa o centre d'estudis no disposa de llocs d'estacionament per al personal empleat o alumnat.

Observacions

La reserva d'aparcament s'ubicarà el més a prop possible del domicili, al centre de treball o al centre d'estudis on es demana, excepte en el cas que estiguin en una zona de vianants en què s'ubicaran fora d'aquesta.

El període de validesa de la reserva d'aparcament serà el mateix que el de la validesa de la targeta d'estacionament per a persona amb mobilitat reduïda, que serà automàticament renovat en cas de renovació de la targeta.