Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Reserva d'estacionament de llarga durada per obres i similars

Autoritzar l'ocupació de la via pública per a la reserva d'estacionament de vehicles  per a càrrega i descàrrega de materials en obres d'edificació de llarga durada o similars.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona interessada o una persona representant autoritzada.

Cost

La taxa es liquidarà d'acord amb el que estableix la tarifa de l'Ordenança fiscal: Taxa per ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud i, preferiblement, adjuntar plànol d'ubicació de la reserva.

Més informació

Observacions

- La reserva d'estacionament és pels dies laborables, de 8 a 18h.

- Davant de les façanes dels edificis en obres es pot sol·licitar l'autorització per a l'establiment d'una reserva temporal d'estacionament de vehicles, amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials d'obra i similars. Es tracta d'autoritzar a particulars i empreses constructores l'ús privatiu d'un tram de calçada, sempre i quan les obres que es realitzin hagin obtingut la preceptiva llicència municipal.

- La sol·licitud serà informada pels serveis tècnics municipals i, si s'escau, autoritzarà a l'establiment d'una zona de càrrega i descàrrega en un tram de carrer, per uns mesos i una llargada determinada.

- La durada de la llicència de la zona de càrrega i descàrrega coincidirà amb el termini concedit per a la llicència d'obres, d'acord amb el que estableix l'Ordenança municipal d'estacionament reservat.

- Les persones interessades podran sol·licitar també que l'Ajuntament senyalitzi de manera temporal (màxim 2 dies) la reserva d'estacionament d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.10

- En cas de finalitzar les obres, aturar-les o no necessitar la reserva d'estacionament, el titular de l'autorització pot renunciar a la llicència. Haurà de comunicar formalment a l'Ajuntament la seva renúncia a fer ús de la reserva d'estacionament, havent procedit a la retirada de les plaques de senyalització que la delimitaven, i havent reposat correctament la vorera. També podrà reclamar la devolució de la part proporcional de la taxa pagada.

El pagament de la taxa no implica l'autorització de la reserva de l'estacionament, que serà notificada per l'Ajuntament.

- Per a la correcta senyalització de la zona de reserva d'estacionament cal atendre a allò que estableix l'Ordenança municipal d'estacionament reservat i a les instruccions dels serveis tècnics municipals.

- En cas que hi hagi vehicles particulars ocupant la zonanomés podran ser retirats per la grua municipal transcorregudes 48 h des de la instal·lació dels senyals corresponents.

- Finalitzades les obres o el període d'autorització, el sol·licitant ha de retirar la senyalització i reposar correctament la vorera.