Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Llicència d'obres simplificada LOS

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per a l'execució de les actuacions, obres i instal·lacions següents que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació (Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, LOE) no requereixin de projecte (vegeu apartat "Els Règims d'intervenció").

 • Els moviments de terres
 • Els enderrocs totals o parcials
 • El canvi d'ús parcial dels edificis i les instal·lacions a ús residencial
 • La instal·lació d'antenes o dispositius de telecomunicacions
 • La tala de masses arbòries o arbustives
 • La instal·lació de construccions prefabricades i similars
 • La instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars amb murs perimetrals de més d'un metre d'alçària.
 • Els actes que se subjectarien a règim de comunicació prèvia d' obres i instal·lacions que es duguin a terme en sòl no urbanitzable.

En cas de dubte sobre el tràmit corresponent a les obres, podeu consultar la taula resum.

Informació sobre el canvi d'ús

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o el seu representant legal. La representació es pot acreditar mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la seva existència.

Cost

Taxes:

 • Per la tramitació d'expedients de serveis urbanístics i d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6 caldrà abonar una taxa corresponent a l'1,50% del pressupost d'execució material de l'obra o instal·lació.
 • Per l'ocupació i aprofitament especial de terrenys d'ús públic, en els casos en que es produeixi, i d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.10 per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, caldrà abonar el que correspongui.

Impost:

 • Sobre construccions, instal·lacions i obres: d'acord amb l'ordenança fiscal 1.2.1, sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació i obra declarat, o el comprovat pel propi Ajuntament, tal i com s'estableix en l'esmentada ordenança, el 4,00%.

Dipòsit:

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) 

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf).

En tot cas caldrà aportar:

Documentació administrativa:

 • Instància normalitzada model LOS
 • Certificat de recepció de residus. Des del 5 de maig de 2018 cal aportar un document d'acceptació signat pel gestor de residus, on consti la correcta separació per tipus de residu, el codi de gestor, el domicili de l'obra i l'import rebut en concepte de gestió; en base al Decret 89/2010, de 29 de juny (PROGROC), modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril (PRECAT20). Model de document d'acceptació de residus de la construcció i/o demolició

Documentació tècnica (contingut d'acord amb l'art. 34 del Decret 64/2014):

El projecte ha de fer constar el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent de l'edifici, en cas de modificar-lo. A aquests efectes, les places d'aparcament s'han de tenir en compte, atès que el planejament urbanístic municipal en regula el seu nombre i dimensió. Si no consten, s'entendrà que tot l'edifici constitueix un únic element susceptible d'aprofitament privatiu independent.

 • Memòria: amb identificació de la finca afectada (adreça i referència cadastral) i que ha de contenir, com a mínim, la documentació escrita necessària per definir i establir les característiques tècniques de les obres i instal·lacions, amb el grau de detall suficient per permetre comprovar la seva adequació a les determinacions del planejament urbanístic i les ordenances i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que aquesta legislació estableixi. El projecte ha de fer constar el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent de l'edifici, cas d'afectar-los. Si no ho fa, s'entén que tot l'edifici constitueix un únic element susceptible d'aprofitament privatiu independent. En actuacions en SNU, a més, cal descriure l'actuació i la seva finalitat, amb el grau de precisió necessari que permeti apreciar-ne l'adequació als requisits exigits per la Llei d'urbanisme i el Reglament que la desplega i a les determinacions del planejament territorial, sectorial i urbanístic aplicables.
 • Plànols: La documentació gràfica necessària per descriure i justificar les obres i instal·lacions que es pretén executar, amb el grau de detall suficient per apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres i instal·lacions, amb la finalitat de comprovar la seva adequació a les determinacions del planejament urbanístic i les ordenances municipals i, quan la legislació sectorial ho prevegi expressament, als requisits que s'hi estableixen. En actuacions en SNU, a més, plànols escala adequada relatius a l'emplaçament i la situació precisos de la finca o finques on es projecta l'actuació, amb indicació de la seva referència registral i cadastral, la seva extensió i la superfície ocupada per l'activitat i les obres existents i previstes. S'ha d'incloure la descripció i representació gràfica dels serveis urbanístics necessaris per dur a terme l'actuació, amb indicació dels existents i dels que calgui implantar, incloses les obres de connexió corresponents.
 • Pressupost de les actuacions (coincident amb el que reculli la instància normalitzada)
 • Estudi de seguretat i salut o Estudi bàsic de seguretat i salut (contingut d'acord amb el Reial Decret 1627/1997).

Altra documentació tècnica a aportar

 • Altres informes favorables ó autoritzacions: caldrà obtenir el corresponent informe tècnic favorable o autorització, segons s'escaigui, previ a l'atorgament de la llicència, en base a l'article 16 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Les llicències s'atorguen sens perjudici de les altres autoritzacions administratives que siguin exigibles. Això no obstant, en els supòsits d´actes que comporten l'execució d'obres, que requereixen autoritzacions administratives en concurrència amb la  llicència urbanística preceptiva, no es podrà atorgar aquesta llicència mentre no hagin estat concedides aquelles altres autoritzacions.
 • Elements auxiliars d'obres i instal·lacions: quan l'actuació contempli la instal·lació de bastides, tanques provisionals d'obres i instal·lacions o elements similars, ocupant l'espai públic, la documentació tècnica haurà d'incorporar documentació gràfica d'aquests elements, la superfície ocupada i el termini d'ocupació, i la justificació de l'accessibilitat d'acord amb la normativa vigent o la proposta de l'alternativa provisional en les afectacions. Prèviament a la implantació, caldrà formular una sol·licitud d'ocupació de la via pública.
 • Estudi de gestió de residus (contingut d'acord amb el Reial Decret 105/2008 i el Decret 89/2010).
 • Full d'estadística d'edificació i habitatge: per obres i instal·lacions de nova planta, ampliacions, rehabilitacions, reformes i enderrocs totals o parcials, mitjançant qüestionari normalitzat
 • Certificat de solidesa o justificació de l'aptitud pel servei, de l'estructura (per canvis d'ús a residencial)
 • Estudi geotècnic o caracterització del terreny (per moviments de terres)
 • Detalls tipus de la xarxa (per instal·lacions de xarxes de serveis: clavegueram, elèctrica, gas, comunicacions, aigua,...). Detalls tipus per clavegueram: model format pdf / model format CAD.

 

Normativa

Normativa aplicable en relació amb el silenci administratiu en matèria urbanística

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

Article 5.2. En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o al planejament urbanístic

Article 188.2 (nova redacció de l'apartat 2 per la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic)

La competència i el procediment per a atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajusten al que estableix la legislació de règim local. Un cop transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat l'atorgament de la llicència sol·licitada, les persones interessades estan legitimades per a entendre-la atorgada per silenci administratiu, llevat que es tracti dels actes següents:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys en sòl no urbanitzable.

b) Les obres de construcció, d'edificació i d'instal·lació de nova planta en sòl no urbanitzable o, en qualsevol classe de sòl, si són obres d'edificació de nova planta que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

c) La instal·lació provisional o permanent de cases prefabricades o instal·lacions similars en sòl no urbanitzable.

d) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

e) Els que contravinguin a la legalitat urbanística.

Més informació

Terminis

Termini legal de resolució i notificació:

El termini per resoldre i notificar la persona interessada sobre l'atorgament o denegació de manera motivada de la llicència urbanística és de dos mesos.

Aquest termini es comença a comptar a partir del primer dia hàbil següent al de la presentació de la sol·licitud. No obstant això, quan prèviament a la concessió de la llicència sigui necessari l'informe preceptiu d'una altra administració pública, el còmput s'interromp durant el termini establert a la normativa sectorial d'aplicació, per a l'emissió de l'informe.

Si abans d'expirar el termini esmentat s'aprecia l'existència de deficiències esmenables que afectin la sol·licitud o la documentació presentades, s'ha de requerir la persona interessada perquè les esmeni en el termini de deu dies hàbils a comptar del següent al de la notificació del requeriment.

El còmput dels terminis anteriors resta suspès durant el temps que es concedeixi a la persona sol·licitant per a l'esmena d'aquestes deficiències. 

Termini d'execució: 

Les sol·licituds inclouran el termini d'execució de les obres, que serà el que recollirà la llicència si l'Ajuntament el considera adequat a les obres previstes. Aquest termini es computarà des de l'inici efectiu de les obres, que caldrà comunicar a l'Ajuntament, i com a màxim, serà d'un any a partir de l'endemà de la notificació de la llicència atorgada.

Les llicències caducaran i quedaran sense efecte, sense dret a indemnització, si les obres no s'inicien en el dit termini màxim d'un any, o no s'acaben en el termini atorgat. Aquesta caducitat es produirà sense necessitat de declaració expressa municipal.

Aquests terminis es prorroguen automàticament per la meitat dels terminis fixats si la persona titular de la llicència urbanística ho sol·licita justificadament abans que hagi transcorregut el termini de què es tracti. 

Consultes i informacions via correu electrònic

Per a més informació també podeu adreçar-vos a llicenciesobres@molletvalles.cat. 

En el cas que faciliteu dades personals a través d'aquest correu electrònic, us informem que d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, Reglament general de protecció de dades (RGPD), l'Ajuntament de Mollet del Vallès és responsable del tractament de les dades facilitades amb la finalitat de facilitar la informació requerida. De la mateixa manera us informem que les vostres dades no seran cedides a terceres parts, tret d'obligació legal. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió de dades, així com altres drets, tal com s'explica a la informació addicional que podreu trobar a https://www.molletvalles.cat/politica-de-privacitat/.