Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Llicència de constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal LDH

Sol·licitud que es fa a l'Ajuntament per la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal simple o complexa sobre un edifici o un conjunt immobiliari i qualsevol altre operació que comporti un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior, incloses les places d'aparcament i els trasters.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones propietàries de la finca.

Cost

Taxa

 • Per la tramitació d'expedients de serveis urbanístics, d'acord amb l'Ordenança fiscal 2.6. En aquest sentit, es consideren entitats les finques inicials i les resultants.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Tota la documentació es presentarà preferentment de forma telemàtica (en format pdf) a través de la Sol·licitud general - Instància genèrica.

Si la documentació es presenta en format paper (1 exemplar signat per les persones promotora i tècnica) caldrà aportar-la també en suport digital (1 exemplar, en format pdf)

Documentació Administrativa

 • Instància normalitzada model LDH

Documentació tècnica

Contingut d'acord amb l'article 31 del D 64/2014 RPLU

 Haurà d'incloure també:

 • Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables (si es tracta d'habitatges, el Decret 141/2012 d'habitabilitat).
  • La nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació.
  • La proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior.

 • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic.

Normativa

Normativa aplicable en relació amb el silenci administratiu en matèria urbanística

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Article 5.2. En cap cas no es poden considerar adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o al planejament urbanístic

Article 188.2 (nova redacció de l’apartat 2 per la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic)

La competència i el procediment per a atorgar i denegar les llicències urbanístiques s'ajusten al que estableix la legislació de règim local. Un cop transcorregut el termini màxim sense que s'hagi notificat l'atorgament de la llicència sol·licitada, les persones interessades estan legitimades per a entendre-la atorgada per silenci administratiu, llevat que es tracti dels actes següents:

a) Els moviments de terra i les esplanacions dels terrenys en sòl no urbanitzable.

b) Les obres de construcció, d'edificació i d'instal·lació de nova planta en sòl no urbanitzable o, en qualsevol classe de sòl, si són obres d'edificació de nova planta que, d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació, requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic.

c) La instal·lació provisional o permanent de cases prefabricades o instal·lacions similars en sòl no urbanitzable.

d) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que es derivi de la legislació de protecció del domini públic.

e) Els que contravinguin a la legalitat urbanística.

Més informació

Termini

Termini legal de resolució i notificació: 

El termini per resoldre i notificar la persona interessada sobre l'atorgament de la llicència urbanística que autoritzi la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, i per a la formalització d'altres operacions jurídiques, és d'un mes.