Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Comunicació de baixa d'una activitat

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l'Ajuntament que dona de baixa l'activitat i, per tant, el títol que l'habilitava per exercir-la.

Aquesta comunicació implica la renúncia al dret de transmetre el títol de l'activitat. 

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica titular de l'activitat.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Comunicació de baixa degudament emplenada.

La persona titular podrà aportar voluntàriament altra documentació que justifiqui el cessament efectiu de l'activitat.

Normativa

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

- Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica

Més informació

Termini de resolució

Un cop efectuada aquesta comunicació, i comprovat que es reunieixen els requisits, l'Ajuntament actualitzarà les dades en el registre municipal corresponent.

Observacions

El cessament definitiu de l'activitat comporta la renúncia al dret al seu exercici. Qualsevol activitat que posteriorment es pretengui exercir requerirà l'obtenció de la corresponent llicència d'activitats o efectuar la corresponent comunicació prèvia / declaració responsable per a l'exercici d'una activitat.

El cessament definitiu de l'activitat comporta l'obligació de retirar qualsevol element publicitari de l'activitat que es cessa.