Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Subvenció a persones propietàries d’habitatges que els destinin a lloguer mitjançant el programa de Mediació pel lloguer social

Subvenció adreçada a contribuir la mobilització de l’habitatge desocupat i a l’ampliació de l’oferta d’habitatge de lloguer assequible, per mitjà del suport a les persones propietàries que posin o hagin posat un habitatge a disposició de la borsa de Lloguer en el marc del Programa de Mediació pel Lloguer Social.

Tramitació

La sol·licitud s'ha de presentar amb el model normalitzat en el període comprès entre el dia 19 de juliol i el dia 30 de setembre de 2023.


Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones físiques que compleixin els requisits següents:
 
 • Persones físiques que siguin propietàries d’un habitatge que formalitzin o estigui vigent un contracte de lloguer en el marc del Programa de Mediació de Lloguer Social i justifiquin unes despeses econòmiques en relació a reparacions, manteniment, substitució d’elements i equips de l’habitatge i pagament d’altres despeses durant l’any anterior a la signatura del contracte o durant l’any anterior dins de la vigència del contracte.
 • Persones físiques propietàries d’un habitatge lliure o desocupat que facin obres d’arranjaments i posada a punt de l’habitatge amb la condició que posin l’habitatge en lloguer en els marc del Programa de Mediació de Lloguer Social.
 •  S’exclouen expressament i no poden ser beneficiàries de la subvenció les persones físiques propietàries considerades com a grans tenidors d’habitatges a efectes de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • Cal estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’administració estatal, amb l’administració autonòmica, amb l’Ajuntament i amb la Seguretat Social. 
 • No trobar-se inclòs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina Local d'Habitatge, obligatòriament amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

 • Certificat de titularitat del compte bancari o model normalitzat SEPA.
 • Sol·licitud amb el model normalitzat
 • Relació-memòria classificada de les despeses efectuades, identificació del proveïdor, numero de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i la indicació del motiu de cada actuació.
 • Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació-memòria de l’apartat precedent i la documentació acreditativa del pagament.
 • Nota informativa del Registre de la propietat per comprovar la titularitat de l’immoble.

Més informació

Consulteu les bases de la convocatòria a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la seu electrònica.
 
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
 
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
 
La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler electrònic d’anuncis municipals, a la pàgina web de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) assortint els mateixos efectes que la notificació electrònica individual.