Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Subvenció per a l’emancipació dels joves titulars de contracte de lloguer d'habitatge

Subvenció adreçada a l’emancipació dels joves molletans d’entre 18 i 35 anys titulars d’un contracte d’arrendament expedit en el mateix any de la convocatòria que inclou el pagament de les despeses de l’entrada a l’habitatge

Tramitació

La sol·licitud s'ha de presentar amb el model normalitzat en el període comprès entre el dia de maig i el dia 30 de setembre de 2023.

 

Poden ser sol·licitants de les subvencions a les què fa referència aquesta convocatòria les persones físiques que compleixin els requisits següents:

 • Estar empadronats a Mollet del Vallès amb residència legal al país i  que en el moment de sol·licitar l’ajut tinguin una edat compresa entre els 18 i 35 anys
 • Ser titular d’un contracte d’arrendament, expedit en el mateix any de la convocatòria, d’un habitatge al municipi de Mollet del Vallès que constitueixi l’habitatge habitual i permanent del sol·licitant.
 • Disposar d’uns ingressos bruts inferiors a 3 vegades l’IRSC de l’exercici fiscal tancat al finalitzar aquesta convocatòria.
 • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’administració estatal, amb l’administració autonòmica, amb l’Ajuntament i amb la Seguretat Social. 
 • No trobar-se inclòs en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina Local d'Habitatge, obligatòriament amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

·         Sol·licitud amb el model normalitzat

·         Original del contracte d’arrendament en vigor i signat per les parts

·         Justificació de pagament de la despesa subvencionable

·         Certificat de titularitat del compte bancari o model normalitzat SEPA

Més informació

Consulteu les bases de la convocatòria a l'apartat d'Ajuts i Subvencions de la seu electrònica.

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució posarà fi a la via administrativa i es publicarà en el tauler electrònic d’anuncis municipals, a la seu electrònica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) assortint els mateixos efectes que la notificació electrònica individual.