Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Subvenció de l'impost de béns immobles per a titulars d'habitatges oferts per a lloguer social

Sol·licitar la subvenció de l'impost de béns immobles d'aquells habitatges que s'ofereixen a la borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament i de contractes de lloguer privats amb condicions econòmiques per sota de l'índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

 • Els propietaris particulars d'habitatges desocupats que els ofereixen a la Borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament abans del darrer dia en què, de conformitat amb el estableixi la convocatòria, es pugui demanar la subvenció.
 • Els propietaris particulars que ja havien ofert els seus habitatges a la Borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament, tant si tenen formalitzat un contracte d'arrendament com si no el tenen.
 • Els propietaris particulars d'habitatges que hagin formalitzat un contracte de lloguer privat amb un preu per sota de l'índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.

En els tres casos, l'habitatge haurà de complir els requisits legals aplicables per tal que pugui ser arrendat, i en els dos primers casos, haurà de romandre ofert a la Borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament durant tot l'exercici al qual fa referència la subvenció. A més, caldrà complir els requisits establerts a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

 • Original del contracte de lloguer, en cas de tractar-se d'un contracte lloguer privat amb un preu per sota de l'índex de referència de preus de lloguer de Catalunya.
 • Rebut de pagament del lloguer
 • En cas de no autoritzar la consulta de dades de l'impost de béns immobles, fotocòpia acreditativa del pagament de l'Impost sobre Béns Immobles corresponent a l'any anterior a l'actual de l'habitatge ofert a la borsa d'habitatges de lloguer de l'Ajuntament i documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Més informació

Antelació amb què cal demanar

Cal consultar la convocatòria a l'apartat de Convocatòries d'ajuts i subvencions de la seu electrònica.

Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases de la convocatòria.