Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Devolució de pagament de tributs

El tràmit permet sol·licitar la devolució del pagament d'un tribut delegat a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT). Per als tributs no delegats cal adreçar-se presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Pl Major 1, 08100 Mollet del Vallès).

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona titular del tribut.

Cost

El tràmit és gratuït.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, preferiblement amb cita prèvia

  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1.
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A la seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona: https://orgt.diba.cat/ca/

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Més informació

On es demana?

Amb els mitjans de l'apartat formes de tramitació per als tributs delegats a l'Organisme de Gestió Tributària (impost de béns immobles, impost sobre activitats econòmiques, impost sobre vehicles de tracció mecànica i tributs en recaptació executiva) cal adreçar-se a l'ORGT presencialment a l'Oficina de l'ORGT a Mollet del Vallès.

Per a la resta de tributs no delegats a l'ORGT cal adreçar-se presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (Plaça Major 1, 08100  Mollet del Vallès), preferiblement amb cita prèvia, o bé a través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil, mitjançant el tràmit sol·licitud general-instància genèrica.

Cal presentar l'imprès corresponent i indicar-hi els motius que fonamenten la sol·licitud de devolució.

 • En cas que la persona que sol·licita la devolució no sigui el titular del rebut, caldrà que també aporti l'autorització expressa del titular del rebut.
 • En cas d'actuar com a representant d'una entitat jurídica caldrà còpia de l'escriptura de poders o document públic assimilable. En cas de comunitat de propietaris caldrà còpia de l'acta de la Junta de propietaris o certificació del Secretari-administrador. En cas d'altres entitats caldrà còpia del document de constitució o Estatuts de l'entitat.
 • Caldrà adjuntar autorització del titular del rebut quan no coincideixi amb el titular del compte corrent on s'efectuarà la transferència.