Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Canvi de vehicle d'una llicència de taxi

Sol·licitar autorització municipal per a realitzar el canvi de vehicle d'una llicència de taxi.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona titular d'una llicència de taxi que vulgui realitzar un canvi de vehicle.

Cost

D'acord amb allò que estableix l'Ordenança Fiscal núm. 2.3. Taxa per la llicència d'autotaxis.

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud complimentada
 • Permís de circulació del nou vehicle
 • Pòlissa d'assegurança
 • Llicència vella

 

Documentació a presentar un cop disposen de la nova llicència

 • Targeta de l'ITV amb les revisions actualitzades amb resultat favorable i amb la  classificació de 1040, vehicle taxi amb taxímetre.
 • Documentació acreditativa que el taxímetre hagin passat correctament les revisions preceptives.