Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Dret d'accés a la informació pública

Sol·licitar l'accés a informació pública d'acord amb el que estableix l'article 18 de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major de 16 anys.

Cost

El tràmit és gratuït quan les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé si existeixen en format electrònic. L'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original estan subjectes al que estableix l'Ordenança fiscal 2.1 Taxa per expedició de documents administratius

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal presentar una sol·licitud en la que s'indiqui de forma detallada la informació a la qual es vol tenir accés.

Més informació

Antelació amb que cal demanar

Es pot sol·licitar en qualsevol moment 

Termini de resposta

El termini de resposta és d'un mes. Si ho justifica el volum o complexitat de la informació es pot prorrogar quinze dies, prèvia comunicació a la persona sol·licitant.

En el supòsit que la petició no hagi estat resolta en el termini indicat, aquesta s'entendrà com a estimada, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori, total o parcial, o si concorre algun dels límits establerts per llei a l'accés a la informació pública.