Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic

Mitjançant la comunicació d'inici i modificació substancial d'activitat en un establiment amb certificat tècnic la persona interessada posa en coneixement de l'Administració l'inici o modificació d'una activitat econòmica de les incloses en l'annex de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica (vegeu columna corresponent a "certificat tècnic"), i hi adjunta el certificat tècnic acreditatiu del compliment dels requisits necessaris que estableix la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat.

Amb aquest formulari no es poden comunicar els establiments turístics, els quals es comuniquen amb un formulari específic que trobareu en aquest enllaç.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.

Cost

La taxa que estableix l'Ordenança fiscal 2.5.

Formes de tramitació

  • Telemàtica

    A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

    D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Més informació

Requisits previs

  • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d'obres quan procedeixi 
  • L'activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb  el planejament urbanístic
  • Disposar del certificat justificatiu del compliment de la normativa que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, signat per un tècnic competent, segons model adjunt.
  • Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s'apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
  • Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit. Per beneficiar-vos de la bonificació en la taxa de llicència d'inici d'activitat, consulteu el tràmit Certificat de Viabilitat del Projecte del Pla d'Empresa.

Termini de resolució

No hi ha resolució.

Les comunicacions presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.

Retolació en català

La publicitat als edificis de caràcters fix mitjançant rètols, cartells, anuncis, plafons i similars ha de figurar com a mínim en català, així com els rètols de preus dels productes (article 32.3 de la Llei 1/1998 de política lingüística punt 2.b de l'article 128.1 i punt 1 de l'article 211.5 de la Llei 22/2010 del Codi de consum).

Així, s'entén que els rètols d'activitat (com per exemple el rètol extern que indica el tipus d'establiment: joieria, restaurant, mobles, viatges…), com les llistes de preus i de serveis, la senyalització, les indicacions (entrada i sortida, horaris, indicacions de seccions…) i tota la resta de senyalització fixa (no s'inclouen, doncs, cartells temporals, com la publicitat de temporada) han d'ésser com a mínim en català. Dins d'aquesta obligatorietat també s'inclouen els rètols d'informació del producte.

L'obligatorietat no afecta el nom de l'establiment, ja que aquest és una marca. Així, hi pot haver un rètol d'identificació amb una part genèrica (Restaurant italià) i una altra d'específica (Trastevere). La llei només afecta la part genèrica del nom de l'establiment quan s'utilitza sola i no està emparada per la legislació de la propietat industrial.

L'Ajuntament, mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística,us ofereix un servei permanent d'assessorament lingüístic per tal de facilitar-vos la confecció de la retolació del vostre establiment. Podeu sol·licitar aquest assessorament mitjançant el tràmit específic corresponent.

Per a la instal·lació de l'esmentada publicitat cal presentar el tràmit de comunicació prèvia d'obres simplificada adjuntant el model específic de comunicació prèvia d'obres simplificada per a rètols i tendals

Observacions

Si en la revisió del compliment dels requisits formals de la comunicació es detecta una inexactitud, falsedat o omissió de qualsevol dada o manca de documentació necessària per a l'inici de l'activitat, s'ha d'iniciar d'ofici un procediment d'esmena de requisits formals, per mitjà de la notificació del requeriment a la persona interessada, per tal que esmeni les deficiències en el termini de deu dies a comptar de la notificació, sens perjudici de la incoació del procediment sancionador corresponent

L'Ajuntament podrà incorporar l'activitat en un pla d'inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s'iniciarà un procediment d'esmena d'una durada màxima de 6 mesos, que no comportaria la suspensió de l'activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient. El procediment administratiu d'esmena de defectes és independent i compatible amb el procediment sancionador, establert per la normativa sectorial o per aquesta llei, a què pugui donar lloc l'incompliment.