Identifica't

Acrediteu-vos com a usuari per a accedir a la carpeta

Tràmit amb certificat Targeta d'aparcament per a persones discapacitades

Sol·licitar la targeta que identifica els vehicles conduïts per persones amb discapacitat física o que transporten persones amb discapacitat, ja sigui un vehicle privat o col·lectiu. També s'atorguen targeta d'aparcament provisional per aquelles persones que presentin mobilitat reduïda a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat (en aquest cas hauran de presentar el model de sol·licitud de targeta provisional). Permet aparcar a la zona blava de forma gratuïta, utilitzar les places d'aparcament reservat i aturar-se en qualsevol lloc de la via pública durant el temps necessari, sempre que no es dificulti la circulació de vehicles o vianants.

Tramitació

Qui ho pot demanar?

Les persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de visió (agudesa visual igual o inferior a 0,1 amb correcció o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus), o una persona representant autoritzada. En cas de transport col·lectiu, les persones jurídiques responsables.

Cost

Gratuït

Formes de tramitació

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), preferiblement amb cita prèvia
  Ajuntament de Mollet del Vallès
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès

 • Telemàtica

  A través d'internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital o amb idCat mòbil. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mòbil (consulteu aquí com obtenir-lo). Consulteu el vídeo tutorial de com obtenir-lo gratuïtament.

  D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.

Documentació que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud específica i, en cas de vehicle privat, adjuntar:

 • Resolució ferma de la qualificació de la disminució expedida per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (a excepció dels qui sol·licitin la targeta d'aparcament provisional per raó de malaltia d'extrema gravetat).
 • Fotografia mida carnet (en el moment de fer la targeta)
 • Permís de conduir, si el titular és conductor.

En cas de vehicle col·lectiu, cal adjuntar el permís de circulació i la fitxa tècnica del vehicle.

Més informació

Observacions

La targeta individual dóna dret a l'aparcament de qualsevol vehicle que ocupi el titular (a tots els municipis de Catalunya, Estat espanyol i Estats membres de la Unió Europea). Permet l'estacionament del vehicle sense cap limitació i sense obtenció de comprovant en les zones d'estacionament d'horari limitat (zones blaves) i en les zones de càrrega i descàrrega.

En cas de canvi de residència o defunció cal comunicar-ho a l'ajuntament d'origen i a l'ajuntament de destinació.

Cal col·locar la targeta en un lloc visible i no és permès d'utilitzar fotocòpies.